Cirkulär 20/80/2002, Kalevi Luoma/eg, 22.11.2002

Kommunerna står inför den nationella klimatstrategins utmaningar - energi- och klimatavtal samt klimatkampanj erbjuds

​Den nationella klimatstrategin strävar efter att hälften av behovet att minska vårt lands utsläpp av växthusgaser åtgärdas med hjälp av energibesparingar och ökad användning av förnybara energikällor. I klimatstrategin som godkänts av riksdagen förväntas insatser även av kommunsektorn. För att minska utsläppen kan kommunerna utnyttja två sätt som kompletterar varandra:

  • ingå ett energi- och klimatavtal med handels- och industriministeriet och/eller
  • gå med i kommunernas klimatkampanj.

 

Finlands Kommunförbund rekommenderar att alla kommuner och samkommuner ingår ett energi- och klimatavtal eller förlänger sitt gamla avtal med handels- och industriministeriet för 2003?2005. Eftersom avtalsperioden är så kort drar kommunerna och samkommunerna maximal nytta av avtalet om de ansluter sig snarast.

Det är angeläget att varje kommun för sin del antar utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser och att fullfölja den nationella klimatstrategin. Ett bra sätt är att gå med i kommunernas klimatkampanj.

På Kommunförbundets webbsidor, www.kommunforbundet.fi/node/240 finns närmare information om klimatskydd, energimarknaden och energisparande.

Närmare upplysningar:
Jorma Ruokojoki, tfn (09) 771 21 15, 050 667 30
Energi- och klimatavtal (ger råd och förslag till avtal)
Kalevi Luoma, tfn (09) 771 25 56, etunimi.sukunimi@kommunforbundet.fi
Klimatkampanjen, framför allt förnybara energikällor

 

Den nationella klimatstrategin strävar efter att hälften av behovet att minska vårt lands utsläpp av växthusgaser åtgärdas med hjälp av energibesparingar och ökad användning av förnybara energikällor. I klimatstrategin som godkänts av riksdagen förväntas insatser också från kommunsektorns sida. För att minska utsläppen kan kommunerna utnyttja två sätt som kompletterar varandra:

 

  • ingå ett energi- och klimatavtal med handels- och industriministeriet och/eller

  • gå med i kommunernas klimatkampanj.

Energi- och klimatavtal

Kommunförbundet och handels- och industriministeriet (HIM) har ingått ett energi- och klimatavtal för kommunerna för 2003?2005. Avtalet är en del av verkställigheten av den nationella klimatstrategin. Avtalet medger en fortsättning och samtidigt en utvidgning av det år 1997 överenskomna förfaringssätt som syftar till ökat energisparandet i kommunerna.

De kommuner och samkommuner som ingår energi- och klimatavtal prioriteras när det gäller investeringsbidrag för energisparande och för införande av förnybara energikällor. I fråga om syner av byggnader och energiproduktionssätt ges de också företräde och får bättre ekonomiska förmåner jämfört med andra kommuner.

Avtalet gäller energiförbrukningen för kommunernas egen verksamhet varav huvudparten består av de kommunala byggnadernas värme- och elförbrukning. Avtalet gäller numera också ökad användning av förnybara energikällor i de kommunala funktionerna. Målet är ytterligare att öka samproduktionen av elektricitet och värme.

Kommunerna sluter fortfarande avtal med HIM med bistånd av Kommunförbundet. Kommunerna kan förlänga det nuvarande energisparavtalet som upphör vid utgången av detta år till utgången av 2005. Alternativt kan de sluta ett nytt avtal som även omfattar förnybara energikällor och är i kraft till utgången av 2005.

Handels- och industriministeriet utfäster ett stöd på 50 procent för energisyner. I synerna ingår framdeles även en kartläggning av potentialen för användning av förnybara energikällor. Kommuner som ingått avtal kan få stöd på upp till 15?20 procent för vanliga energibesparande investeringar. Kommunerna får investeringsstöd också för investeringar som gäller förnybar energi. Detta stöd täcker högst 40 procent. Kommunerna förrättar energisyner när det gäller en stor del av deras byggnadsbestånd och förbättrar uppföljningen av förbrukningen. I vissa fall kan kommunala affärsverk och bolag också ansluta sig till kommunens avtal.

Kommunerna och samkommunerna har ingått över 70 samarbetsavtal med HIM i samband med det gamla energisparavtalsförfarandet. Avtalen täcker mer än 63 miljoner kubikmeter, dvs. ca 55 procent av hela det offentliga byggnadsbeståndet i kommunerna.

Finlands Kommunförbund rekommenderar att alla kommuner och samkommuner ingår ett energi- och klimatavtal eller förlänger sitt gamla avtal med handels- och industriministeriet för 2003?2005. Eftersom avtalsperioden är så kort drar kommunerna och samkommunerna maximal nytta av avtalet om de ansluter sig snarast.

Klimatkampanjen inverkar på utsläpp i hela kommunen

Inom hela kommunen utgörs källorna för utsläpp av växthusgaser (de viktigaste koldioxid, metan och kväveoxidul) av industrin, energiproduktionen (fjärrvärme och elektricitet), uppvärmningen av enskilda fastigheter och bränslet i trafiken, soptipparna och lantbruket. För varje kommun har de olika energikällorna olika stor inverkan. De enskilda kommunerna kan påverka en del av utsläppen såväl på kort som på lång sikt. Utsläppen kan gälla t.ex. kommunens egen energiförbrukningsnivå (servicebyggnader, samhällsteknik), valet av bränsletyp och sättet att producera energi, hanteringen av kommunalt avfall samt upphandlingen av varor och tjänster.

Kommunens lösningar i fråga om markanvändning, planläggning och trafiksystem inverkar långt in i framtiden på hur mycket utsläpp av växthusgaser som näringslivet och invånarna i kommunen och regionen åstadkommer.

Med hjälp av Kommunernas klimatkampanj kan kommunerna och samkommunerna ta sig an dessa utmaningar så övergripande som möjligt. I kampanjen deltar för tillfället 44 kommuner.

Det är angeläget att varje kommun för sin del antar utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser och fullfölja den nationella klimatstrategin. Ett bra sätt är att kommunen fattar ett beslut i enlighet med bilagan att gå med i kommunernas klimatkampanj.

Andra möjligheter

Som hjälp för energi- och klimatvänliga åtgärder kan kommunerna och samkommunerna också använda upphandlingsdatabasen Hymonet, som tagits fram av Efektia Ab och som lämpar sig för t.ex. offentlig upphandling (läs mer under http://www.hymonet.com). Kommunerna och samkommunerna kan också anlita t.ex. entreprenörer när det gäller uppvärmning av fastigheter eller låta energiserviceföretag (s.k. ESCO-verksamhet) verkställa energisparande investeringar.

Energibyråerna, som är nära anslutna till kommunerna och landskapen, kan bistå kommunerna och samkommunerna när det gäller förnybara energikällor, energisparande och klimatfrågor.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
chef för enheten

Etiketter