Cirkulär 16/80/2006, Annika Suorto /eg, 10.10.2006

Anmälan om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna

Finlands Kommunförbund sänder bifogat för kännedom och åtgärder Skattestyrelsens brev om anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser samt den blankett som ska användas för ändamålet.


Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för skatteåret 2007 ska meddelas Skattestyrelsen senast den 17 november 2006. Det är mycket viktigt att handla inom utsatt tid och på rätt sätt. De nya skattekorten för 2007 börjar köras i månadsskiftet november-december 2006. Om kommunen inte har meddelat uppgifterna inom utsatt tid används skattesatsen för år 2006 vid förskottsuppbörden år 2007. 

Inkomstskattesatsen anges på blanketten med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Fastighetsskattesatserna anges på blanketten med en hundradels procents noggrannhet. Om andra fastighetsskattesatser än den allmänna och skatteprocenten för stadigvarande bostadsbyggnader inte har fastställts särskilt, ska man ange detta med ”inte fastställd”. Om skattesatsen för allmännyttiga samfund har fastställts till 0,00, anges detta med en nolla. Skattestyrelsens brev och blankett finns på Kommunförbundets webbsidor: kommunerna.net > Kommunalekonomi > Aktuellt 

Anmälan skickas per e-post till ORSI-ilmoitukset@vero.fi eller per post till Skattestyrelsen, Produktionscentralen, PB 265, 40101 Jyväskylä

Vi ber er skicka en kopia av anmälan till Kommunförbundet per e-post, maija.ylonen@kommunforbundet.fi, eller per post till Maija Ylönen, Finlands Kommunförbund, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors.

Närmare upplysningar:
Annika Suorto, tfn (09) 771 20 79
Mikael Enberg, tfn (09) 771 25 40

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Martti Kallio
direktör, kommunalekonomi

Annika Suorto 
sakkunnig

Bilagor 
Skattestyrelsens brev om anmälan om inkomstskattesatserna och fastighetsskattesatserna för år 2007
Blankett för anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser för 2007

Etiketter