Cirkulär 7/80/2011, Markku Haiko/eg, 29.3.2011

Ny räddningslag i kraft 1.7.2011

I den nya räddningslagen har strukturen ändrats så att skyldigheterna och uppgifterna för de olika aktörerna har blivit åskådligare än tidigare. Lagen omfattar också speciallagstiftning som gäller räddningsområdena och det har tillkommit vissa preciseringar och ändringar jämfört med den tidigare räddningslagen.

 

I lagen finns bestämmelser om utrymningssäkerhet i vårdinrättningar och service- och stödboende. Det förutsätts att en utredning om utrymningssäkerheten görs för dessa inrättningar och bostäder. Den lokala räddningsmyndigheten ska bedöma om utrymningssäkerheten är tillräcklig. I det sista skedet i trestegsförfarandet för utredning av utrymningssäkerheten kan räddningsmyndigheten ge verksamhetsutövaren ett föreläggande att avhjälpa brister, vilket också kan innefatta krav på till exempel installering av en automatisk släckanläggning, om det anses nödvändigt.

Eftersom den lokala räddningsmyndigheten också kan vara det lokala räddningsväsendets kollegiala organ ska man på varje område noga överväga om föreläggandena att avhjälpa brister ska ges av det kollegiala organet eller av en enskild tjänsteinnehavare.  Det finns skäl att införa en bestämmelse om behörigheten i instruktionen.

Enligt den nya lagen är det fortfarande kommunen som sörjer för att räddningsväsendet har tillgång till släckvatten. Kommunerna kan ändå gemensamt avtala om att det lokala räddningsväsendet ansvarar för släckvattenanskaffningen.  I lagen bestäms också att vattentjänstverket har en skyldighet att leverera vatten. Lagen förutsätter en släckvattenplan och att räddningsverket gör upp planen i samarbete med de kommuner som hör till räddningsområdet och de vattentjänstverk som bedriver verksamhet inom räddningsområdet enligt lagen om vattentjänster samt med de vattenverk som levererar vatten till dessa.

Eftersom släckvattenplanen är en handling där också grunderna för fördelningen av eventuella kostnader för leverans av släckvatten överenskoms är det viktigt att kommunerna aktivt tar del i uppgörandet av släckplanen.

Lagen förutsätter också att räddningsverken övervakar att de allmänna skyldigheterna enligt lagen och skyldigheterna för verksamhetsidkare samt byggnaders ägare och innehavare iakttas. För tillsynen ska räddningsverket förrätta brandsyn och vidta andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter samt göra upp en tillsynsplan. 

Enligt lagen kan räddningsverket ta ut avgifter för brandsyner enligt tillsynsplanen och för andra tillsynsåtgärder. En avgift kan också tas ut för ett uppdrag som orsakats av återkommande felaktig funktion hos brandlarmanläggningar som är anslutna till nödcentralen.

De avgifter som tas ut kan vara högst lika stora som de totala kostnaderna för att producera prestationen. Det lokala räddningsväsendet bestämmer avgifterna i en taxa som det godkänner.

Enligt den nya lagen gäller skyldigheten att inrätta skyddsrum bostadshus på samma tomt eller byggnadsplats med en sammanlagd våningsyta som överstiger 1 200 m². För industri-, produktions- och samlingsbyggnader samt lagerlokaler är gränsen 1 500 m².

Enligt ikraftträdelsebestämmelserna kan de mindre strikta kvadratmetergränserna för skyddsrum tillämpas redan innan lagen träder i kraft så snart lagen stadfästs.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen  
vice verkställande direktör   

Markku Haiko
utvecklingschef

Närmare upplysningar:
Markku Haiko, tfn 09 771 2064

Bilaga
Promemorian Ny räddningslag i kraft 1.7.2011

Etiketter