Medborgarinstituten ordnar grundläggande undervisning för personer som passerat läropliktsåldern

Enligt 5 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) kan kommunen ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisning utan särskilt tillstånd att ordna utbildning. Kommunen beslutar också om ordnandet av grundläggande utbildning för andra än läropliktiga.

Kommunen har möjlighet att ordna så kallad grundläggande utbildning för vuxna på olika sätt med beaktande av lokala omständigheter. Kommunen kan själv besluta på vilken plats undervisningen ska ordnas. Exempelvis i kommunala medborgarinstitut kan man utan särskilt tillstånd att ordna utbildning ge grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern och undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. Det är inte obligatoriskt utan frivilligt för kommunen att ordna utbildningen.

Enligt 15 § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren godkänna en läroplan för utbildningen enligt de läroplansgrunder som utfärdats av Utbildningsstyrelsen. Kommunen ansvarar för att undervisningen ordnas enligt lagen (628/1998) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998). Finansieringen av undervisningen bestäms enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Grunderna för finansieringen av förberedande undervisning före grundläggande utbildning och för finansieringen av grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern ändrades 1.1.2017. Finansieringen av förberedande undervisning före grundläggande utbildning baserar sig nu på närvaromånader och finansieringen av undervisning för personer som passerat läropliktsåldern på antalet kurser. Det ger möjlighet att bättre än förr ordna undervisningen enligt de lokala behoven.

Den statliga finansiering som beviljas utbildningsanordnare har ändå begränsats till ett maxbelopp i fråga om både förberedande utbildning och undervisning för personer som inte längre är läropliktiga. Som grund för finansieringen av grundläggande utbildning för icke läropliktiga kan godkännas högst 100 kurser för sådana studerande som behöver hela inlednings- och slutskedet av den grundläggande utbildningen och högst 130 kurser för sådana studerande som dessutom behöver undervisning i läskunnighetsskedet. Utbildningen av läs- och skrivfärdigheter som tidigare finansierats av Arbets- och näringsministeriet ingår i den nya helheten.

Kommunerna gav redan hösten 2016 sin uppskattning som underlag för den finansiering som ska beviljas för år 2017. Undervisnings- och kulturministeriet kan år 2017 och 2018 ändra utbildningsanordnarnas uppskattning av antalet slutförda kurser och närvaromånader under finansåret för både förberedande undervisning och för utbildning för personer som passerat läropliktsåldern. Ändringen kan göras på ansökan av utbildningsanordnaren och den ska göras under finansåret före utgången av augusti.

Trots att de nya finansieringsgrunderna redan har trätt i kraft kommer utbildningspaketet för grundläggande utbildning för vuxna att revideras nästa år. Paragraf 46 § i lagen om grundläggande utbildning innehåller sådant som från början av 2018 gäller den grundläggande utbildningen för personer som passerat läropliktsåldern. Den förberedande undervisningen för studerande som passerat läropliktsåldern ingår i detta paket. Anordnaren av grundläggande utbildning ansvarar för helheten av undervisning för icke läropliktiga, trots att man också kan utnyttja möjligheterna att upphandla utbildning.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe