Kommunstiftelsens kurser: Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun

Finlands Kommunstiftelse, som Finlands Kommunförbund har bildat, ordnar under 2017 kurser till stöd för förtroendevalda i landets alla kommuner. Programmet kompletterar Kommunförbundets och FCG:s traditionella utbildning för nya fullmäktige. De praktiska arrangemangen sköts också i fråga om de nya kurserna av Kommunförbundets dotterbolag FCG Ab.

Ledamöterna under den kommande fullmäktigeperioden är viktiga pelare i byggandet av framtidens kommun. Den omläggning som kommer att ske saknar sin like. Att kunna ta till sig förändringen gäller såväl erfarna som nya ledamöter.

Kommunstiftelsens kurser syftar särskilt till att förbereda fullmäktigeledamöterna på strategisk ledning, förändringsstyrning och skapande av livskraft och välfärd i framtiden. Också kommunens ledningsgrupp är välkommen på kurs.

Kursdeltagarna får en inblick i

  1. hur förändringarna påverkar kommunens verksamhet
  2. med vilka metoder och koncept kommuninvånarnas välfärd och delaktighet kan främjas
  3. hurdana verksamhetsformer och strukturer som behövs för förhandlingsförfarandet och samarbetet mellan kommunerna och landskapen
  4. hur en fullmäktigeledamot aktivt kan bygga framtiden.

Kursen varar en halv dag och ersätter alltså inte den traditionella utbildningen som tar fasta på kommunens och fullmäktiges verksamhet i praktiken. I fråga om den traditionella utbildningen skickar FCG mera information. Kontaktperson är sektorchef Jari Koivisto jari.koivisto@fcg.fi, 050 301 9152.

Programmet ”Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun” genomförs i form av ungefär 60 kurser i olika regioner. Kommunerna kan i förväg påverka innehållet enligt sina egna behov. Tid och plats för kurserna meddelas senare i vår, och kursmaterial kommer att framställas.

Finlands Kommunstiftelse står för största delen av kostnaderna. Det är önskvärt att de orter där kurserna ordnas deltar i arrangemangen. Varje kommun betalar resekostnaderna för sina deltagare.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.