Produktivitetsjämförelse i kommunerna

kuntien tuottavuus

Produktivitetsjämförelsen är en öppen tjänst för kommunerna och samkommunerna. I jämförelsen följs produktivitetsutvecklingen för olika tjänster upp över tid. Produktivitetsjämförelsen gör det möjligt att mäta produktiviteten och resultaten i utvalda tjänster inom äldreomsorgen, undervisningen och tekniska sektorn.

Den ekonomiska produktiviteten beskrivs som förändringen i det reella priset per enhet över tid. Prestationerna baserar sig på produktifiering, och särförhållanden beaktas i så stor utsträckning som möjligt. Produkterna i samband med tjänsten görs jämförbara med hjälp av kostnadsviktningskoefficenter. På så sätt blir produkterna jämförbara och en del av utfallet.

Indexkurvan för produktiviteten beskriver kommunens egen utveckling som en tidsserie. Indexkurvan beräknas alltid i förhållande till basåret, som får värdet 100. Till basår har i regel valts ett år där informationen är av tillräckligt hög kvalitet. I fråga om produktivitetsindexet är det viktigaste att åren på kurvan är sinsemellan jämförbara.

Resultaten av produktivitetsjämförelsen kan användas till exempel vid uppföljning av produktivitetsmålen i kommunens budget och i revisionsnämndens resultatutvärdering. Produktivitetsjämförelsen gör det möjligt att jämföra produktiviteten i den egna organisationen med andra kommuner. Med hjälp av jämförelsen kan en verksamhetskultur med produktivitetstänkande och produktivitetsledning införas i den egna organisationen.

Interaktiva figurer som beskriver produktiviteten finns på adressen: www.kommunforbundet.fi/produktivitetsjamforelse

Utgifterna för produktivitetsjämförelsen täcks med medlemsavgifter. Deltagarvgiften för 2017 är högst 2 000 euro (+ moms) per kommun.

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe