Cirkulär 16/80/2005, Vesa Valpasvuo/eg, 5.8.2005

Statsrådets beslut 2.6.2005 om komplettering av förslaget till nätverket Natura 2000; delgivning av beslutet i kommunerna

Statsrådet har den 2 juni 2005 fattat beslut om komplettering av Finlands förslag till Europeiska gemenskapens nätverk Natura 2000. Statsrådets beslut delges i kommunerna genom offentlig delgivning enligt 11 § i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966) (med stöd av övergångsbestämmelsen i 71 § i förvaltningslagen 434/2003) genom framläggning av handlingarna 22.8.2005–21.9.2005. Ändring i beslutet kan under denna tid sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

​En kungörelse om att beslutet delges skall finnas utlagd på alla kommuners anslagstavlor från och med den 15 augusti. Miljöministeriet annonserar dessutom om saken i regionala tidningar och rikstidningar.

I kommunerna skall kartor och handlingar om de Natura 2000-områden som finns inom respektive kommuns område vara framlagda. Dessutom finns det material tillgängligt på de regionala miljöcentralerna om de områden som ligger inom deras verksamhetsområde och miljöministeriet ordnar i sina lokaliteter möjligheter att ta del av materialet för alla områden.

Ministeriet skickar ett brev om kungörelsen till de markägare och andra berörda parter  som lämnat in anmärkningar och till alla som gett utlåtanden.

De regionala miljöcentralerna sänder senast den 12 augusti 2005 kungörelserna till dem som sköter kommunernas anslagstavlor och senast den 19 augusti 2005 de kartor och handlingar som kommunen skall lägga fram.

Närmare uppgifter
Vesa Valpasvuo, tfn (09) 771 25 58
Heli Launto, tfn (09) 771 25 54

Kopia till:
Miljöministeriet
De regionala miljöcentralerna

 

Statsrådets beslut om förslag till nätverket Natura 2000; delgivning av beslutet i kommunerna

1 Allmänt

Statsrådet har den 2 juni 2005 fattat beslut om komplettering av Finlands förslag till Europeiska gemenskapens nätverk Natura 2000. Beslutet innebär förslag på 44 nya SCI-områden och på utvidgning av 8 områden som redan ingår i nätverket samt anmälan om 14 nya SPA-områden till Europeiska gemenskapens kommission. Dessutom kompletteras uppgifterna om 81 SCI-områden och 104 SPA-områden som tidigare fastställts.

Statsrådets beslut delges genom offentlig delgivning enligt 11 § i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (med stöd av övergångsbestämmelsen i 71 § i förvaltningslagen). Statsrådets beslut om godkännande av Finlands förslag till Europeiska gemenskapens nätverk Natura 2000 delges i kommunerna under tiden 22.8.2005–21.9.2005. Under samma tid kan man dessutom ta del av materialet på de regionala miljöcentralerna och på miljöministeriet. Ändring i beslutet kan under denna tid sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Delgivningen av beslutet skall anslås på anslagstavlan i alla kommuner 15.8–21.9.2005 och annonseras dessutom i regionala tidningar och rikstidningar.

Förutom statsrådets beslut skall också framläggas kartor som visar gränserna för de föreslagna områdena för Natura 2000, kartor som visar hur områdena skyddas samt översiktliga kommunkartor som underlättar lokaliseringen av områdena, utdrag ur datablanketter som skall skickas till Europeiska kommissionen, sammandrag av datablanketterna samt sammandrag av kompletteringarna i databasen regionvis.

I kommunerna framläggs handlingarna för de områden inom respektive kommun som föreslås för Natura 2000-nätverket och på de regionala miljöcentralerna på motsvarande sätt handlingarna för de föreslagna områden som ligger inom deras verksamhetsområde. På miljöministeriet finns handlingarna för landets alla områden som föreslås för Natura 2000-nätverket till påseende.

Ministeriet skickar ett brev om kungörelsen till de markägare och andra berörda parter som lämnat in anmärkningar och till alla som gett utlåtanden. 

Delgivning av statsrådets beslut

Miljöministeriet svarar tillsammans med de regionala miljöcentralerna för beredningen av kungörelsen och de handlingar som skall läggas fram till påseende och ser till att de skickas till kommunerna. Kommunernas uppgift är alltså bara att se till att kungörelsen och beslutet med tillhörande kartor och handlingar läggs fram.

I samband med delgivningen hör det till kommunens uppgifter att den 15 augusti 2005 se till att statsrådets beslut och kungörelsen om att beslutet finns till påseende sätts upp och finns till påseende på kommunens officiella anslagstavla fram till den 21 september 2005, då besvärstiden går ut. Av kungörelsen framgår var i kommunen det finns områden som föreslås för Natura 2000-nätverket. Kungörelsen återsänds till respektive miljöcentral med anteckningar om hur den varit framlagd.

Statsrådets beslut och anknytande handlingar skall vara framlagda under tiden 22.8–21.9.2005 i de kommuner som har områden som föreslås för Natura 2000-nätverket på det sätt som man normalt lägger fram ärenden som skall kungöras i kommunen.

Kommunerna behöver inte meddela om kungörelsen i de lokala tidningarna, eftersom miljöministeriet och de regionala miljöcentralerna sköter annonseringen i tidningarna.

För att delgivningen skall ske så smidigt som möjligt för alla parter bör man noggrant iaktta följande tidtabell:

 • 15.8.2005 Kungörelse på kommunens officiella anslagstavla

 • 22.8.2005 Tiden för offentlig framläggning av handlingar och besvärstiden börjar

 • 21.9.2005 Tiden för offentlig framläggning av handlingar och besvärstiden går ut

Den regionala miljöcentralen sänder senast den 12 augusti 2005 kungörelserna till kommunerna och senast den 19 augusti 2005 allt material som skall finnas framlagt till påseende i samband med delgivningen enligt följande:

 1. statsrådets beslut 2.6.2005

 2. kartor med gränser för nya och utvidgade områden och kartutdrag med ändringarna

 3. kartor som visar hur området skyddas

 4. A4-kartor på objekt som kompletterats i databasen

 5. utdrag ur datablanketter som skall sändas till Europeiska kommissionen

 6. sammandrag av datablanketter

 7. sammandrag av kompletteringarna i databasen regionvis

Dessutom skickas följande kompletterande material att finnas tillgängligt på samma plats:

 1. sammandrag av framställda anmärkningar

 2. kommissionens beslut om anmälningsblanketter

 3. habitatdirektivet och fågeldirektivet

 4. förklaringar till datablanketterna

Det är önskvärt att kommunerna kan anvisa lämpliga utrymmen så att de berörda parterna får möjlighet att ta del av det digra materialet.

Den regionala miljöcentralen ger närmare upplysningar om Natura 2000-förslaget till markägare och andra berörda parter. Kommunen kan inom ramen för sina möjligheter tillhandahålla också andra tillgängliga uppgifter, vilket dock inte kan förutsättas av kommunerna i det här sammanhanget.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Jussi Kauppi
chef för samhällstekniken

Vesa Valpasvuo
miljösakkunnig

Läs mer om dessa teman