Kommunförbundets cirkulär 30/2017, 20.12.2017, Jarkko Lahtinen

Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2018

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna till index med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Indexjusteringarna görs vartannat år.

Undervisnings- och kulturministeriet utfärdade 8.12.2017 ett meddelande (840/2017) om de indexjusteringar av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken som träder i kraft i början av augusti 2018.

Klientavgifterna för småbarnspedagogiken har justerats enligt prisindexet för undervisningsverksamhet och inkomstgränserna för avgifterna enligt det allmänna förtjänstnivåindexet. Inga andra ändringar är aktuella för dagvårdsavgifterna eller grunderna för hur de bestäms.

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändrades i fråga om inkomstgränser och syskonrabatter från 1.1.2018. De fastslagna indexjusteringarna ändrar inkomstgränserna och klientavgifterna i ovannämnda lagändring en gång till från 1.8.2018.

Eventuella övriga ändringar i klientavgifterna

Kommunerna fattar egna beslut om eventuell avgiftsfri småbarnspedagogik. Tills vidare finns inga planer på någon riksomfattande lagändring i saken. För ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik har totalt 5 miljoner euro reserverats för åren 2018-2019. Vi har inga uppgifter om hur finansieringen kommer att fördelas mellan de kommuner som deltar i projektet. Än så länge lovas kommunerna varken annat stöd eller ersättning för kostnader i framtiden.

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Hanna Tainio                                     Terhi Päivärinta
vicevärkställande direktör                   direktör, undervisning och kultur

 

Närmare upplysningar:
Jarkko Lahtinen, sakkunnig, tfn 050 361 4526

 

Klientavgifter för barndagvård från 1.8.2018 (inkl. indexjusteringar)

De högsta klientavgifterna inom småbarnspedagogiken och det lägsta avgiftsbeloppet som tas ut har justerats enligt allmänt inkomstnivåindex.

Den högsta månadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid för familjens yngsta barn är 289 euro från 1.8.2018. Klientavgiften för småbarnspedagogik på heltid för familjens näst yngsta barn är högst 145 euro från 1.8.2018.

Den lägsta månadsavgiften är 27 euro.

Bestämningsgrunderna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändrades 1.1.2018. Indexjusteringen träder i kraft 1.8.2016.

Enligt 6 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken får månadsavgiften uppgå till högst 60 procent av den avgift för småbarnspedagogik på heltid som bestäms enligt 5 §, om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 20 timmar per vecka. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan en avgift för småbarnspedagogik på heltid tas ut som månadsavgift. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik. Även avgiftsfri förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ska beaktas som en faktor som sänker avgiften för småbarnspedagogik.

För tillfällig småbarnspedagogik eller klubbverksamhet inom småbarnspedagogiken kan det tas ut en klientavgift som kommunen bestämmer.

 

Inkomstgränser från 1.8.2018

De med allmänt inkomstnivåindex justerade inkomstgränser som ska användas vid bestämmandet av klientavgifterna och som avses i 5 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken är från 1.8.2018 följande:

Familjens storlek,
personer

Inkomstgräns,
euro/månad

2

2102

3

2713

4

3080

5

3447

6

3813

Den inkomstgräns som ska användas vid bestämmandet av avgiften för familjer som består av fler än sex personer  höjs med 142 euro för varje följande minderårigt barn i familjen från 1.8.2018.
 

Beslut som ska fattas i kommunen på grund av ändrade avgifter

Kommunerna bör fatta beslut om ändring av klientavgifterna för småbarnspedagogik och meddela klienterna om ändringarna. Dessutom ska klientspecifika beslut fattas och kunddatasystemet uppdateras.

De dagvårdsavgifter som anges i klientavgiftslagen är maximibelopp. Kommunen kan i ett förtroendeorgan besluta att avgifter tas ut till lägre belopp än de maximala eller att avgifter inte tas ut över huvud taget.
 

Indexjusteringar

Vartannat år justeras beloppen i euro för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken enligt prisindexet för undervisningsverksamheten och beloppen i euro för inkomstgränserna enligt det allmänna inkomstnivåindexet.

Undervisnings- och kulturministeriet offentliggör de indexjusterade eurobeloppen i Finlands författningssamling inom november månad under justeringsåret. De indexjusterade eurobeloppen träder i kraft den 1 augusti året efter justeringsåret.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman