Kommunförbundets cirkulär 28/2017, Jean-Tibor IsoMauno, Anu Nemlander, Mari Patronen, Jaana Viemerö, Tuula Kock ja Tuija Savolainen

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2018

De jämnstora klientavgifterna som indexjusteras och inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna ändras vid ingången av 2018.

Avgifterna enligt klientavgiftsförordningen ändras utgående från förordningen 773/2017 som träder i kraft 1.1.2018. Avgifterna enligt klientavgiftslagen ändras 1.1.2018 utgående från Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 774/2017.

Cirkuläret som helhet finns befogad.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman