Cirkulär 26/2017, 30.10.2017

Förbundsdelegationen för Finlands Kommunförbund väljs vid fullmäktiges sammanträde i medlemskommunerna

Av förbundsdelegationens 76 ledamöter och 76 ersättare väljs 66 + 66 vid ett val som förrättas i varje valkrets 15.11–31.12.2017. Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter till förbundsdelegationen i proportion till invånarantalet i valkretsen.

Kandidatlistorna har utsetts vid valkretsstämmorna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna 17.10.2017 och sammanställt kandidatlistorna per valkrets. Sammanställningen av valkretsens kandidatlistor skickas per e-post till registraturen i kommunerna i valkretsen under oktober 2017.

Röstberättigade vid valet av förbundsdelegation är de ordinarie medlemmarna, dvs. de kommuner som är medlemmar av Finlands Kommunförbund rf. Varje kommun har ett antal röster som motsvarar invånarantalet (30.11.2016). Valet förrättas som proportionellt listval där varje fullmäktigeledamot har en röst. Beslutet fattas i kommunens fullmäktige 15.11–31.12.2017.Kommunerna meddelar sitt röstningsresultat via en länk som sänds till kommunen.

I detta cirkulär ges anvisningar för förrättande av valet i kommunens fullmäktige, räkning av kommunens röstningsresultat och meddelande av resultatet till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem.

Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige sammanträder 16.1.2018 och räknar och fastställer valresultatet, dvs. valkretsplatserna 66 + 66 och utjämningsplatserna 9 + 9 samt konstaterar valresultatet från Ålands kommuner 1 + 1. Valnämnden informerar de invalda ledamöterna och ersättarna, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet.

Närmare upplysningar:

Riitta Myllymäki, ledande jurist, tfn 050 349 5460
Ida Sulin, ledande jurist, 050 563 3023
Saija Haapalehto, jurist, 050 567 0862

valnamnden@kommunforbundet.fi

Förrättande av valet vid fullmäktiges sammanträde

Valet är ett slutet proportionellt listval. Varje fullmäktigeledamot har en röst som han eller hon kan ge en kandidatlista. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst. En fullmäktigeledamot kan också rösta blankt.

Valresultatet antecknas i fullmäktiges protokoll. Om paragrafen i fråga justeras vid sammanträdet, kan valresultatet föras in i Kommunförbundets elektroniska röstningssystem så snart sammanträdet är avslutat.

Om kommunens invånarantal 30.11.2016 är exempelvis 11 602 och fullmäktigeledamöterna är 27, är en röst värd 11 602 / 27. Om en kandidatlista får 4 röster, räknas kandidatlistans röstetal enligt 11 602 / 27 x 4. Det tal som då fås avrundas till heltal. På motsvarande sätt räknas värdet på eventuella blanka röster.

Om fullmäktige inte är fulltaligt, kan kommunen ändå använda alla sina röster vid valet, dvs. då är en fullmäktigeledamots röst mera ”värd” eftersom divisorn minskar.

Exempel: kommunens invånarantal är 11 602 och fullmäktigeledamöterna är 27

  • kandidatlista nr 2 får 3 röster à 1289

  • kandidatlista nr 3 får 2 röster à 859

  • kandidatlista nr 4 får 4 röster à 1719

  • kandidatlista nr 5 får 9 röster à 3867

  • kandidatlista nr 6 får 6 röster à 2578

  • kandidatlista nr 7 får 1 röst à 430

  • kandidatlista nr 8 får 2 röster à 859

         kommunens röster totalt 11 601

Utkast till fullmäktiges föredragningslista

Kommunstyrelsen bereder ärendet till fullmäktiges föredragningslista. Ärendet kan exempelvis ges rubriken ”Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund”. Texten i föredragningslistan kan exempelvis vara följande:

Till Kommunförbundets högsta organ, förbundsdelegationen, väljs 66 ledamöter och 66 ersättare genom medlemsröstning, dvs. som val i varje valkrets 15.11–31.12.2017. Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter i proportion till invånarantalet i valkretsen.

Från X valkrets väljs x ledamöter och x ersättare direkt utifrån valresultatet. Vid valet har kommunen lika många röster som kommunens invånarantal (30.11.2016). X kommun har xx röster.

(I juni 2017 sändes anvisningar daterade 7.6.2017 till kommunerna. Av anvisningarna framgår antalet platser för varje valkrets och invånarantalet i kommunerna i valkretsen 30.11.2016).

Till förbundsdelegationen väljs dessutom 9 ledamöter och 9 ersättare från utjämningsplatserna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige räknar och fördelar utjämningsplatserna mellan partierna utifrån de riksomfattande röstetal som partiernas kandidatlistor fått. Efter det fastställs till vilken valkrets en utjämningsplats som ett parti fått går. Dessutom väljs en ledamot och en ersättare från landskapet Åland.

Valkretsstämman i varje valkrets har utsett kandidatlistorna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna och gjort en sammanställning av kandidatlistorna för varje valkrets. Sammanställningen av kandidatlistorna i X valkrets skickas som bifogat material till föredragningslistan / konstateras något annat sätt som kommunen tillämpar

Valet är ett slutet proportionellt listval. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst. Kommunens röstningsresultat räknas ut genom att man dividerar kommunens invånarantal med antalet närvarande fullmäktigeledamöter vid sammanträdet och multiplicerar kvoten med det antal röster som kandidatlistan fått. Kandidatlistornas röstetal avrundas till närmaste heltal. Blanka röster räknas och avrundas till heltal på motsvarande sätt.

Fullmäktiges sekreterare för in kommunens röstningsresultat, dvs. de röstetal som kommunen gett kandidatlistorna och som räknats ut enligt invånarantalet och antalet fullmäktigeledamöter, till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem via den länk som kommunen fått.

Förslag

Fullmäktige förrättar val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund med slutna sedlar. Vid valet kan rösten ges till en kandidatlista som framgår av sammanställningen av kandidatlistorna i X valkrets.

Beslut

 

Kommunens valresultat matas in i röstningssystemet

Före början av november 2017 skickar Kommunförbundet per e-post till registraturen i varje kommun en kommunspecifik länk till röstningssystemet. Om kommunens registratur inte senast 1.11.2017 har fått e-postmeddelandet med länken, ber vi kommunen ta kontakt med oss på adressen valnamnden@kommunforbundet.fi.

Fullmäktiges sekreterare eller någon annan person som anförtrotts uppdraget matar in i röstningssystemet de till heltal avrundade röstetalen för kandidatlistorna och eventuella blanka röstetal i enlighet med fullmäktiges beslut. Röstningssystemet stängs 31.12.2017 kl. 24.

Avvikelserna i en kommuns invånarantal på grund av avrundningen till heltal är marginella. Röstningssystemet jämför summan av de inmatade röstetalen med kommunens invånarantal och tillåter en avvikelse på +/- 8. Om de inmatade röstetalen motsvarar kommunens invånarantal inom gränserna för den ovannämnda avvikelsen, meddelar systemet ”X kommun har röstat” och visar Kommunens röstsedel, där det röstetal som varje enskild kandidatslista fått och eventuella blanka röster framgår.

Kommunen får rösta endast en gång. Om kommunen av misstag matar in exempelvis röster till fel kandidatlista, ska kommunen ta kontakt med oss på adressen valnamnden@kommunforbundet.fi. En ny möjlighet att rösta kan ges i syfte att rätta ett fel.

Proportionellt listval

Resultatet av förbundsdelegationsvalet räknas och fastställs av valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige vid nämndens sammanträde 16.1.2018.

När valresultatet från valkretsen räknas får den första kandidaten på kandidatlistan som jämförelsetal hela det röstetal som kandidatlistan fått, den andra kandidaten på listan får hälften av detta röstetal, den tredje en tredjedel av röstetalet och så vidare. Om valkretsen har fem platser blir de kandidater valda som har de fem högsta jämförelsetalen.

Om det från kandidatlistan väljs två ledamöter, ska den tredje och fjärde kandidaten från samma lista väljas till ersättare. Om det från kandidatlistan väljs flera ledamöter, är ersättarna inte personliga, utan de kallas till sammanträde i inträdesordning.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Annika Kokko
ordförande för valnämnden vid Kommunförbundets fullmäktige

Riitta Myllymäki
ledande jurist

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman