Cirkulär 12/80/2011, Björn Tötterman/aha, 20.6.2011

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2010

Kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader uppgick år 2010 till sammanlagt 3 749 446,46 euro. Av de sammanlagda budgeterade betalningsandelarna togs 80 procent ut i förskott.

Skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna, dvs. 495 045,46 euro, uppbärs av kommunerna. Belopp på mindre än 16,82 euro återbärs eller uppbärs inte.

Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan en kommun ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter att kommunen fått del av beslutet.

Närmare upplysningar:
Timo Leivo, tfn (09) 771 2007
Markku Jalonen, tfn (09) 771 2500
förnamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Bilaga
Betalningsandelar per kommun år 2010

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2010

År 2010 tog Finlands Kommunförbund utgående från den budget som Kommunförbundets fullmäktige godkände 3.12.2009 ut förskott på kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets verksamhet. De budgeterade betalningsandelarna uppgick till totalt 4 068 000 euro. Av de sammanlagda budgeterade betalningsandelarna togs 80 procent av beloppet ut i förskott i enlighet med Kommunförbundets fullmäktigebeslut.

Kommunförbundets fullmäktige godkände bokslutet 2010 för Finlands Kommunförbund 9.6.2011. I bokslutet ingår också Kommunala arbetsmarknadsverkets intäkter och kostnader. Enligt bokslutet uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader till sammanlagt 3 749 446 euro. Skillnaden mellan de betalningsandelar som tagits ut i förskott och de slutliga betalningsandelarna, 495 045,46 euro, tas ut av kommunerna enligt den kommunvisa tabellen som bifogas.

Enligt 6 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) uppbärs utgifterna för arbetsmarknadsverket hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören  som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan uppbäras förskott.

Kommunförbundets styrelse har 30.6.1994 med fullmakt av fullmäktige beslutat att förskott på betalningsandelar inte återbärs och slutliga betalningsandelar inte tas ut om det är fråga om ett belopp som understiger 100 mark.

I 7 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket sägs att

”En kommun kan hos styrelsen för kommunernas centralorganisation ansöka om rättelse av beslut om betalningsandel som ålagts kommunen. Rättelse skall sökas inom 30 dagar från delfåendet av brevet om betalningsandelen. I beslut av styrelsen för kommunernas centralorganisation om rättelse av betalningsandel får kommunen söka ändring genom besvär hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.”

Skillnaden mellan kommunernas förskott på betalningsandelen och den slutliga betalningsandelen återbetalas till/tas ut av kommunerna efter att besvärstiden gått ut.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
verkställande direktör  

Timo Leivo
ekonomi- och förvaltningsdirektör

Läs mer om dessa teman