Cirkulär 10/2017, 15.3.2017, Ida Sulin

Valkretsstämmor

Valkretsstämmor

Kommunförbundets fullmäktige fattade 12.11.2015 beslut om ändringar i förbundets stadgar. Till ändringarna hör att förbundets högsta organ, fullmäktige, byter namn till förbundsdelegationen.

Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter, av vilka 66 väljs vid ett val som förrättas 15.11–31.12.2017. Förbundets medlemskommuner väljer ombud till valkretsstämmorna, som hålls 5.9–12.10.2017. Valkretsstämmorna utser kandidatlistor till förbundsdelegationsvalet.

Närmare upplysningar:

Riitta Myllymäki, ledande jurist, tfn +358 50 349 5460 
Saija Haapalehto, jurist, tfn +358 50 567 0862
Ida Sulin, jurist, tfn +358 50 563 3023

Förbundsdelegationsvalet                                          

Kommunförbundets fullmäktige fattade 12.11.2015 beslut om ändringar i förbundets stadgar. Föreningen högsta organ, fullmäktige, byter namn till förbundsdelegationen och föreningens ordinarie sammanträde, förbundskongressen, kommer inte längre att ordnas. Stadgeändringarna har behandlats i detalj i cirkulär 9/2016.

Valkretsstämmor

Förbundsdelegationsvalet föregås av valkretsstämmor, där förbundets medlemskommuner i respektive valkrets utser kandidatlistor för valet.

Ett parti som är representerat i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen kan bereda en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla. Dessutom kan tre av föreningens medlemmar tillsammans föreslå en kandidatlista som behandlas vid valkretsstämman. Denna bestämmelse tillämpas dock inte i Helsingfors valkrets.

Kommunstyrelsen, som valts av nya fullmäktige, utser kommunens ombud till valkretsstämman. Antalet ombud bestäms enligt kommunens invånarantal så att kommunen har minst ett ombud och högst fyra. Personliga ersättare kan utses för ombuden. Ersättaren deltar i stämman när det ordinarie ombudet har förhinder.

Valkretsstämman ordnas i form av ett endagsevenemang. På förmiddagen finns det möjlighet till gruppmöte och därefter hålls den officiella stämman där kandidatlistorna utses. I den officiella stämman deltar bara de ombud som kommunerna utsett. Under eftermiddagen ordnas ett öppet seminarium där flera representanter från kommunerna kan delta.

Valkretsstämmorna hösten 2017

Valkretsstämmorna ordnas i enlighet med Kommunförbundets stadgar i september–oktober 2017 enligt följande:

Vecka

Datum

Ort

Valkrets

36

5.9.2017

Helsingfors

Helsingfors och Nyland

36

6.9.2017

Lahtis

Tavastland

36

7.9.2017

Kouvola

Sydöstra Finland

39

26.9.2017

Åbo

Egentliga Finland

39

27.9.2017

Björneborg

Satakunta

39

28.9.2017

Tammerfors

Birkaland

40

3.10.2017

Jyväskylä

Mellersta Finland

40

4.10.2017

Kuopio

Savolax-Karelen

40

5.10.2017

Vasa

Vasa

41

10.10.2017

Uleåborg

Uleåborg

41

11.10.2017

Rovaniemi

Lappland

41

12.10.2017

Mariehamn

Åland

Förberedande åtgärder

Kommunförbundets fullmäktige tillsätter 1.6.2017 en valnämnd som bland annat ska ge anvisningar om och bereda förbundsdelegationsvalet och sammankalla valkretsstämmorna. I juni 2017 ger valnämnden anvisningar om hur ombud väljs till valkretsstämmorna, hur uppgifter om ombuden skickas till Kommunförbundet, vilka uppgifter och bilagor som behövs i kandidatansökningarna, hur kandidatlistorna skickas till valnämnden och hur medlemsröstningen förrättas i kommunerna. Samtidigt får kommunerna en inbjudan till sin valkretsstämma.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör   

Ida Sulin
jurist

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman