Cirkulär 17/2021, 16.12.2021, Sami Uotinen, Annika Korpela, Kaisa-Maria Kimmel, Maria Pernu

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2022

De jämnstora klientavgifterna som indexjusteras och inkomstgränserna för de inkomstrelaterade klientavgifterna ändras vid ingången av 2022.

Avgifterna enligt klientavgiftsförordningen ändras med stöd av förordningen 931/2021 som träder i kraft 1.1.2022. Avgifterna enligt klientavgiftslagen ändras 1.1.2022 utgående från Social- och hälsovårdsministeriets meddelande (11.11.2021). 

Närmare upplysningar: 
E-postservice: soster@kommunforbundet.fi
Maria Pernu, specialsakkunnig

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2022 

De avgifter som tas ut för service inom social- och hälsovården, minimibeloppen för personligt bruk och inkomstgränserna för inkomstrelaterade avgifter är från och med början av augusti 2008 indexbundna med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992, nedan klientavgiftslagen) och 33 a § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992, nedan klientavgiftsförordningen). 

Indexjusteringarna görs vartannat år. Den föregående indexjusteringen gjordes för perioden 2020–2021. 

Avgifterna inom social- och hälsovården baserar sig på folkpensionsindexet och arbetspensionsindexet. Klientavgifterna i euro avrundas till närmaste 0,10 euro. De inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna och det minimibelopp för personligt bruk som tillkommer en person vid långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård eller långvarig sluten vård avrundas till närmaste hela euro.  

Justeringen enligt förändringen i folkpensionsindexet görs utifrån det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket folkpensioner med betalningsdag i januari månad av justeringsåret har räknats ut. Under justeringsperioden har folkpensionsindexets värde stigit med 1,36 procent, och därför stiger också maximibeloppen för klientavgifterna.  

Justeringen enligt förändringen i arbetspensionsindexet görs utifrån det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för justeringsåret för tillämpning av 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Under justeringsperioden har arbetspensionsindexet stigit med 1,78 procent, och därför stiger inkomstgränserna och minimibeloppen som ska reserveras för personligt bruk.  

Social- och hälsovårdsministeriets förslag till statsrådet om ändring av förordningen om klientavgifter innebär, enligt kalkylerade uppskattningar, att kommunernas och samkommunernas klientavgiftsintäkter i och med justeringarna kan öka kommunernas avgiftsintäkter med sammanlagt ungefär 6–9 miljoner euro per år i fråga om maximibeloppen för de jämnstora klientavgifter som föreskrivs i lag och förordning. Däremot skulle höjningarna av de lagstadgade minimibeloppen för personligt bruk och inkomstgränserna för de inkomstrelaterade klientavgifterna minska kommunernas avgiftsintäkter med uppskattningsvis 2 miljoner euro per år.

Följande klientavgifter enligt klientavgiftsförordningen är bundna till folkpensionsindexet: 

 • avgift för tillfällig hemsjukvård enligt 3 § 2 mom. 
 • hälsocentralsavgift, avgift för jourbesök vid hälsocentral och avgift för individuell fysioterapi enligt 7 § 
 • poliklinikavgift vid ett sjukhus enligt 8 § 1 mom.  
 • avgifter inom dagkirurgin enligt 8 a § 1 mom. 
 • avgifter för undersökning och vård av mun och tänder enligt 9 § 1–2 mom. 
 • avgifter för vård i serie enligt 11 § 1 mom. 
 • avgift för kortvarig anstaltsvård enligt 12 § 1 mom. 
 • avgifter för dag- och nattvård enligt 13 § 1 mom. 
 • avgifter för rehabilitering enligt 14 § 1 mom. 
 • avgifter inom barnskyddet enligt 20 § 2 mom.  
 • avgift för läkarintyg enligt 23 §  

Följande klientavgifter enligt klientavgiftslagen är bundna till folkpensionsindexet:

 • avgift för oanvänd service som inte avbokats enligt 3 § 1 mom. 
 • avgiftstak enligt 6 a § 1 och 7 mom.
 • avgift som tas ut efter att avgiftstaket har uppnåtts för uppehälle för en klient som får kortvarig sluten vård eller kortvarig service på en institution enligt 6 a § 1 mom. 
 • avgift för tjänster under närståendevårdares ledighet enligt 6 § 1 mom.

Följande inkomstgränser och minimibelopp som ska reserveras för personligt bruk enligt klientavgiftslagen är bundna till arbetspensionsindexet:  

Justeringarna enligt arbetspensionsindexet gäller de inkomstgränser som avses i 10 e § 3 mom. i klientavgiftslagen, höjningen av den inkomstgräns som avses i 10 e § 4 mom. samt de minimibelopp som ska reserveras för personligt bruk enligt 7 c § 3 mom. I dessa görs det inga andra justeringar.  

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets meddelande (11.11.2021) ska beloppet för personligt bruk för klienter inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och klienter inom långvarig familjevård vara minst 167 euro per månad och för klienter i långvarig sluten vård minst 112 euro per månad. 

Med stöd av 14 § 1 mom. i klientavgiftslagen får kommunen eller samkommunen då den för en klient har ordnat serviceboende med heldygnsomsorg, familjevård, sluten vård eller service på en institution ta ut eller lyfta pensioner, livräntor, underhållsbidrag, understöd eller andra löpande eller som engångsbelopp inflytande inkomster, ersättningar eller fordringar som klienten har rätt till för den tid vården varar. Om kommunen lyfter klientens ovannämnda inkomster, ska kommunen med stöd av 14 § 3 mom. i klientavgiftslagen för klientens personliga bruk lämna det belopp som avses i 7 c § 3 mom. i klientavgiftslagen.   

Bestämmelser om avgiften för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt för långvarig boendeservice finns i 10 e § i klientavgiftslagen. 

Månadsavgiften får uppgå till högst det belopp som betalningsprocenttalet anger av de månadsinkomster som överskrider den i 10 e § 3 mom. angivna inkomstgränsen. Inkomstgränserna är följande:  

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 356 euro för varje därpå följande person. 

Familjens storlek, antal personer     1         2         3         4         5         6
Inkomstgräns, euro per månad        598     1 103    1 731    2 140   2 591    2 976

Uttag och avrundning av avgift

Enligt 2 § i klientavgiftslagen får den avgift som tas ut för servicen vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om hur hög den högsta avgiften för servicen får vara och att avgiften ska bestämmas enligt betalningsförmågan.  

I lagstiftningen om klientavgifter saknas bestämmelser om avrundning av avgifter som tas ut hos serviceanvändaren. Vid avrundning av en avgift tillämpas därför bestämmelserna i lagen om avrundning av betalningar i euro (890/2000). En kommun eller en samkommun eller ett förtroendeorgan som anges i en instruktion kan besluta sänka de högsta avgifter som fastställs i lagstiftningen om klientavgifter.  

Köpta tjänster 

Om en kommun eller samkommun tillhandahåller service genom att köpa tjänster av en kommunal, en privat eller någon annan serviceproducent, ska kommunen av den som använder servicen ta ut samma avgifter och ersättningar som när motsvarande tillhandahålls i kommunens eller samkommunens egen regi. Således räknas de klientavgifter som tas ut för köpta tjänster med i avgiftstaket enligt samma grunder som om servicen hade tillhandahållits i egen regi av kommunen eller samkommunen; 12 § i klientavgiftslagen.  

Införande av avgifter inom social- och hälsovården 

Kommunfullmäktige eller samkommunens styrelse eller ett förtroendeorgan som anges i en instruktion beslutar om införande av avgifter enligt lagstiftningen om klientavgifter. 

Beslut om klientavgifter

Klientavgifterna i klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen är maximala avgifter. Kommunen eller samkommunen kan i förtroendeorganet besluta att avgifter tas ut till lägre belopp än de maximala eller att avgifter inte tas ut över huvud taget.  

Ett beslut om avgifter kan inte fattas så att man bestämmer att en höjd avgift tas ut retroaktivt (14.4.1994/1512 HFD 1994:A 22). Riksdagens justitieombudsman har kommit med ett liknande avgörande: Kommunen har inte rätt att påföra klientavgifter retroaktivt; 3199/2009. 

Finlands Kommunförbund rf

Hanna Tainio                          Sari Raassina
vice verkställande direktör      direktör, enheten för social- och hälsovård

Källor    
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (931/2021)
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården (11.11.2021)
 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman