Cirkulär 6/2022, 17.8.2022, Jarkko Lahtinen

Finlands Kommunförbunds nya rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården för återstoden av 2022

På grund av de prishöjningar som påverkat kostnaderna inom familjedagvården i år har Finlands Kommunförbund beslutat att se över sin tidigare rekommendation om kostnadsersättningarna för familjedagvård.

Bifogat sänds Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården från 1.7.2022. Kostnadsersättningarna har justerats enligt halvårsindex. I övrigt har rekommendationen inte ändrats.

Kommunförbundet har diskuterat frågan med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och Offentliga sektorns union JAU rf.

Vid justeringen av kostnadsersättningarna används konsumentprisindex och dess undergrupp 01 Livsmedel och alkoholfria drycker.

Ersättningsbeloppen i den tidigare rekommendationen höjs från de priser som gällt i januari-juni 2022 på basis av det faktiska konsumentprisindexet. Konsumentprisindex publiceras av Statistikcentralen.

Närmare upplysningar:

Jarkko Lahtinen, tfn 09 771 2714

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:

Eeva Vesterbacka, tfn 040 701 5507
Eeva Nypelö, tfn 050 343 3034

Kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården

Efter diskussioner med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och Offentliga sektorns union JAU rf rekommenderar Finlands Kommunförbund att familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem inom den kommunala familjedagvården 1.7–31.12.2022 ska få kostnadsersättningar som räknas ut på basis av följande priser per enhet. Avsikten är att ersättningarna ska täcka familjedagvårdarens faktiska kostnader för vården. Arbetsgivaren kan höja kostnadsersättningen om arbetsgivaren anser att ersättningen enligt rekommendationen inte är tillräcklig. Tidigare rekommendation inom parentes.

 

 barn under skolåldern/skolbarn

 frukost, mellanmål eller lätt kvällsmål, € 

 0,83 (0,76) / 1,08 (0,99)

 lunch eller middag, €

 1,97 (1,80) / 2,56 (2,33)

 övriga kostnader, €/dag

 1.97 (1,88) / 1,97 (1,88)

Om det inte är fråga om heldagsvård, räknas ersättningen för övriga kostnader ut i proportion till hur lång den dagliga vårdtiden är och vilken tid på dygnet den infaller.

I övrigt har den tidigare rekommendationen inte ändrats.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Terhi Päivärinta                            
Direktör                                         
Enheten för välfärd och bildning

Jarkko Lahtinen
Utvecklingschef
Enheten för välfärd och bildning

                                                                

                                                                          

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman