Ny förordning om byggnaders tillgänglighet

Statsrådet godkände en ny förordning om byggnaders tillgänglighet 4.5.2017. Den nya förordningen förtydligar kraven på tillgänglighet i byggandet.

Kraven på tillgänglighet gäller olika typers byggnader utgående från användningsändamålet. Förordningen tillämpas på uppförande av nya förvaltnings-, service-, kontors- och affärsbyggnader samt bostadshus. På uppförande av nya lager- och produktionsbyggnader tillämpas en del av bestämmelserna. På byggande av nya småhus tillämpas endast paragraferna 2–4 i förordningen. Förordningen tillämpas på reparations- och ändringsåtgärder som kräver bygglov till den del det med hänsyn till byggnadens egenskaper samt åtgärdernas art och omfattning är ändamålsenligt.

Genom denna förordning upphävs 53 § i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999).

Förordningen träder i kraft 1.1.2018. På ansökningar om bygglov som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när förordningen träder i kraft.

Länk till förordningen i Finlex:

Etiketter
Minna Mättö

Förnamn
Minna
Efternamn
Mättö
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2037
Mobiltelefon
+358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • lagstiftning om markanvändning och byggande
  • naturskyddstiftningen
  • trafiklagstiftning
  • bostadslagstiftning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor