Ny förordning om byggnaders tillgänglighet

Statsrådet godkände en ny förordning om byggnaders tillgänglighet 4.5.2017. Den nya förordningen förtydligar kraven på tillgänglighet i byggandet.

Kraven på tillgänglighet gäller olika typers byggnader utgående från användningsändamålet. Förordningen tillämpas på uppförande av nya förvaltnings-, service-, kontors- och affärsbyggnader samt bostadshus. På uppförande av nya lager- och produktionsbyggnader tillämpas en del av bestämmelserna. På byggande av nya småhus tillämpas endast paragraferna 2–4 i förordningen. Förordningen tillämpas på reparations- och ändringsåtgärder som kräver bygglov till den del det med hänsyn till byggnadens egenskaper samt åtgärdernas art och omfattning är ändamålsenligt.

Genom denna förordning upphävs 53 § i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999).

Förordningen träder i kraft 1.1.2018. På ansökningar om bygglov som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när förordningen träder i kraft.

Länk till förordningen i Finlex:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.