Cirkulär 27/80/2005, H. Huhtala, Jussi Kauppi/eg, 30.12.2005

Ändring av arbetarskyddslagen i fråga om fotografiförsedda personkort på byggarbetsplatser

Riksdagen har godkänt en ändring av arbetarskyddslagen (738/2002) enligt vilken det blir obligatoriskt med personkort försedda med fotografier på gemensamma byggarbetsplatser. Lagändringen ålägger byggherren omsorgsplikt för personkort försedda med fotografi.

​Den byggherre som leder eller övervakar en gemensam byggarbetsplats skall svara för att varje arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen då han eller hon rör sig på arbetsplatsen har ett synligt personkort försett med fotografi. Av kortet skall framgå om den anställda är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller egenföretagare. Med hjälp av kortet vet man vem som rör sig och arbetar på byggarbetsplatsen. Med hjälp av obligatoriska personkort försedda med fotografi försöker man övervaka den ekonomiska gråzonen och användningen av svart arbetskraft samt förbättra arbetarskyddet.

Lagändringen ålägger byggherren omsorgsplikt för personkort försedda med fotografi. Lagen innehåller ett hot om straff (arbetarskyddsförseelse) för en byggherre som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att med de medel som står till buds fullgöra sin skyldighet att svara för att de som arbetar på en gemensam byggarbetsplats använder personkort.

Byggande omfattar husbyggande, reparationsbyggande och specialentreprenad, såsom VVS- och elarbeten samt jord- och vattenbyggande.

Den nya lagen skall tolkas så att byggherren uppfyller sin omsorgsplikt genom att överföra övervakningsansvaret som gäller personkort försedda med fotografi till huvudentreprenören antingen i entreprenadprogrammet eller i entreprenadavtalet eller till den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten och har möjlighet att i praktiken övervaka de personer som arbetar och rör sig på byggarbetsplatsen. I annat fall tar byggherren själv hand om korten.

Lagen träder i kraft 1.2.2006.

Närmare upplysningar:
Karl-Erik Blomgren, samhällsingenjör , tfn (09) 771 25 59

Källor:
RP 143/2005
AjUB 12/2005 rd
RSv 217/2005 rd

Lag om ändring av arbetarskyddslagen

Allmänt

Riksdagen har godkänt en ändring av arbetarskyddslagen enligt vilken det blir obligatoriskt med personkort försedda med fotografier på gemensamma byggarbetsplatser.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § 2 punkten och 63 § 2 mom. i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002) och fogas en ny 52 a § till lagen. 
Lagen träder i kraft 1.2.2006.

Lagens tillämpningsområde

Enligt 7 § 2 punkten i lagen tillämpas den också på:

Huvudentreprenören eller den byggherre eller någon annan person som leder eller övervakar byggprojektet på en gemensam byggarbetsplats, på det sätt som bestäms i 52 och 52 a §.

Byggherren har den huvudsakliga omsorgsplikten

Enligt den nya 52 a § i lagen skall den byggherre som leder eller övervakar en gemensam byggarbetsplats svara för att varje arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen då han eller hon rör sig på arbetsplatsen har ett synligt med fotografi försett personkort. Av kortet skall framgå om den anställda är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller egenföretagare. Kortet skall innehålla namnet på arbetsgivaren.

Personkort krävs dock inte av:

  1. personer som tillfälligt transporterar varor till arbetsplatsen

  2. personer som arbetar på en arbetsplats där byggherren är en privatperson för vars eget bruk en byggnad eller en del av den uppförs eller renoveras.

Påföljd vid försummelse av omsorgsplikten

För arbetarskyddsförseelse döms enligt 63 § i lagen också

  • en person som olovligen eller utan giltigt skäl uppsåtligen eller av oaktsamhet avlägsnar eller förstör en anordning, anvisning eller varning som är avsedd för att förebygga risk för olycksfall eller sjukdom, eller

  • en person som avses i 52 a § och som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att i kontrakt som han eller hon ingår eller i övrigt med tillgängliga medel uppfylla sin skyldighet enligt paragrafen att svara för att de som arbetar på en gemensam byggarbetsplats använder personkort.

Lagändringens syfte

Med hjälp av obligatoriska personkort försedda med fotografi försöker man övervaka den ekonomiska gråzonen och förbättra arbetarskyddet.

Den nya lagen skall tolkas så att byggherren uppfyller sin omsorgsplikt genom att överföra övervakningsansvaret i fråga om personkort försedda med fotografi främst genom entreprenadprogrammet och entreprenadavtalet till huvudentreprenören, som har möjlighet att i praktiken övervaka de personer som arbetar och rör sig på byggarbetsplatsen.  Om arbetsplatsen inte har någon huvudentreprenör skall plikten hänföras till den som i huvudsak genomför projektet och som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på arbetsplatsen. Entreprenören skall också se till att underentreprenörerna iakttar bestämmelsen.

I övrigt sköter byggherren själv användningen av personkort försedda med fotografi. 

Entreprenadhandlingarna skall uppdateras

Byggherrar bör se till att en stående bestämmelse skrivs in dokumentmallar och standardtexter som gäller entreprenad så att bestämmelsen inte glöms bort och därmed inte medför onödiga sanktioner till följd av arbetarskyddsförseelser i enlighet med 63 §.

Kravet på identifikation har redan tidigare funnits i 58 § 3 punkten i de allmänna avtalsvillkoren för byggnadsentreprenader YSE 1998 och modellen för entreprenadprogram RT 16-10698. I den ändring av arbetarskyddslagen som nu godkänts har emellertid kravet jämfört med de ovan nämnda skärpts så att den identifikation som används är ett med fotografi försett personkort. För säkerhets skull bör man också bestämma att entreprenören även är skyldig att övervaka användningen av personkort. Den bestämmelse som skrivs in i entreprenadhandlingar kan till exempel lyda som följande:

Huvudentreprenören eller den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten skall se till att passertillstånd används på en gemensam byggarbetsplats och att personer som rör sig på arbetsplatsen använder personkort försedda med fotografi i enlighet med arbetarskyddslagen samt övervaka användningen av dessa kort. Detsamma gäller även underentreprenörer.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Jussi Kauppi
chef för samhällstekniken

Hannu Huhtala
byggherreingenjör

Läs mer om dessa teman