Cirkulär 6/80/2005, Heli Liikkanen/eg, 11.3.2005

Samarbetsprogrammet för kommunalförvaltningen i nord och syd – finansieringsansökan öppen för alla kommuner

Utrikesministeriet har beviljat 3,935 miljoner euro för kommunalt samarbete mellan nord och syd 2005–2007. Kommunerna/städerna kan ansöka om i snitt 100 000 euro per år i bidrag för samarbetsprojekt. Om kommunen inte har färdiga projektplaner kan bidrag på högst 20 000 euro sökas för planering.

​På programmets webbsidor finns ansökningsblanketter och anvisningar: www.kommunerna.net/north-south.

Vi besöker er gärna och berättar mer om programmet. Ta kontakt!

Närmare upplysningar:

Heli Liikkanen, tfn (09) 771 25 51 

Arja Puukko, tfn (09) 771 22 39

För kännedom
Landskapsförbunden 

Samarbetsprogrammet för kommunalförvaltningen i nord och syd – finansieringsansökan öppen för alla kommuner

Programmet är en fortsättning på det pilotskede som genomfördes 2002–2004. Programmet finansieras av utrikesministeriet och koordineras och ad-ministreras av Kommunförbundet. I pilotskedet deltog 8 finländska kommu-ner och 6 kommuner från syd. Åren 2005–2007 är ansökan öppen för alla kommuner i Finland. Geografiskt område i söder under 2005–2007 är de de-lar av Afrika som ligger söder om Sahara.

Kommunernas omvärld har blivit allt mer internationell. Internationellt sam-arbete också utanför Europa har blivit allt viktigare. Det internationella sam-arbetet stöder bland annat kommunernas förutsättningar att förbereda sig inför globala förändringsprocesser.

Programmet stöder jämlikt samarbete mellan jämförbara organisationer, kommuner och lokalförvaltning i Fin¬¬land och i syd. Samarbetet kommunerna emellan kan innehålla utbyte av kunskaper och färdigheter (samarbete mel-lan kolleger) och praktiska projekt. Liknande frågor är aktuella i kommuner-na i såväl nord som syd, t.ex. kommuninvånarnas delaktighet i planeringen och beslutsfattandet och organiseringen av den offentliga basservicen. På lo-kal nivå behövs tillräckligt med starka enheter, kommuner, för att ta hand om invånarna och samhällsutvecklingen.

Målet med samarbetsprogrammet är att ge u-ländernas lokalförvaltning bättre förmåga att klara av kommun- och stadsutvecklingen och ansvaret för basservicen. I de finländska kommunerna är målet att skapa en logisk kopp-ling mellan u-landssamarbetet och kommunens övriga verksamhet. Dessut-om stöds fostran till internationalism och tolerans.

Stöd kan beviljas för verksamhet inom kommunernas kompetensområde, dvs. de offentliga tjänsterna (socialvård, hälsovård, undervisning, teknisk infrastruktur, miljö, kultur, näringsliv, bibliotek osv.) som bidrar till något av följande mål: minska fattigdomen, avvärja miljöhot, främja jämlikhet, de-mokrati och mänskliga rättigheter, stödja god förvaltning och förhindra kon-flikter. Den projektverksamhet som beviljas bidrag kan omfatta till exempel utbildning, arbetsrotation för kommunens tjänsteinnehavare eller förtroen-devalda, information, små investeringar eller tekniskt samarbete. 
Finländska kommuner, städer och andra instanser som representerar lokal-förvaltning, t.ex. samkommuner, ekonomiska regioner och landskapsför-bund, godkäns som parter i ett projekt. I syd kan utöver kommuner också t.ex. distrikt godkännas till programmet, beroende på lagstiftningen i landet. 

Kommunerna kan årligen ansöka om i snitt 100 000 euro per år i bidrag för att genomföra projekt. Planeringsbidrag beviljas till högst 20 000 euro. Del-tagande i programmet förutsätter ingen egen finansiering.

Planeringsbidrag kan sökas en gång per programperiod (nya programperio-den 2005–2007, förra perioden 2002–2004). Pilotkommunerna kan också söka planeringsbidrag fr.o.m. 15 mars. När pilotkommuner ansöker om pla-neringsbidrag kan ersättning sökas retroaktivt för kostnader som uppstått efter den 1 januari 2005. När planeringsbidrag beviljas pilotkommuner kan alltså kostnader från början av året beaktas. Detta kan beaktas när pengar beviljas för genomförande av projekt.
För projektfinansieringen finns fyra ansökningstider 2005: den första går ut 15.3, den andra 15.5, den tredje 15.8 och den fjärde 15.11. Enligt överens-kommelse kan en kommun också lämna in sin ansökan utanför ansöknings-tiderna. Vi rekommenderar att alla som inte deltagit i pilotprojektet men nu är intresserade av att lämna in ansökan kontaktar oss så snart som möjligt. Finansiering beviljas för nya projekt i den ordning de fyller kriterierna för programmet.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Heikki Telakivi
direktör för internationella relationer

 

Heli Liikkanen
koordinator för Nord-Syd-samarbetet

Läs mer om dessa teman