Cirkulär 6/80/2009, Tarja Hartikainen/eg, 12.2.2009

Försäljningen av tobaksprodukter blir tillståndspliktig

En lag som gör detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter tillståndspliktig träder i kraft 1.4.2009 (tobakslagen 984/2008). Tillstånd att sälja tobaksprodukter beviljas av den myndighet som övervakar tobakslagen i den kommun där försäljningsplatsen är belägen.


Kommunen ska ta ut en avgift för beviljat försäljningstillstånd och därefter en årlig tillsynsavgift av tillståndsinnehavaren för varje försäljningsdisk. Avgifterna bör fastställas så att de täcker produktionskostnaderna för prestationen.   Kommunen ska godkänna en taxa för tillstånds- och tillsynsavgifterna innan den fattar beslut som gäller ansökningar om försäljningstillstånd.

Det finns uppskattningsvis 40 000 tobaksförsäljningsplatser i Finland. Eftersom varje försäljningsplats ska ansöka om försäljningstillstånd, blir kommunernas tillsynsmyndigheter tvungna att behandla ett mycket stort antal ansökningar. Tillståndsansökningarna bör behandlas inom ett år från det att lagen trätt i kraft, så att verksamhetsutövarna kan fortsätta sälja tobaksprodukter, förutsatt att de har lämnat in en korrekt tillståndsansökan inom tre månader.

Kommunerna bör så fort som möjligt vidta de åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter (beslut om taxan och ett eventuellt beslut om att överföra behörigheten till en tjänsteinnehavare). De kommunala tillsynsmyndigheterna har behörighet att fatta beslut om försäljningstillstånd från 1.4.2009.

Möjligheterna att slå samman tobaks- och alkoholövervakningen utreds under denna regeringsperiod.

Närmare upplysningar:
Tarja Hartikainen, tfn (09) 771 24 78, 050 373 84 99
Johanna Karlström, tfn (09) 771 24 29, 050 511 09 63

Lagar:
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (984/2008)

Bilagor:
Bilaga 1. Avgiftstaxa för miljö- och hälsoskydd, modell
Bilaga 2. Sökande av ändring 
Bilaga 3. Anvisning för grundbesvär

< class="endero-kn2-editorElement-P2kn2HarmaaTeksti">

 

Kommunens myndighetsuppgifter när det gäller tobaksövervakningen och behörig myndighet

Enligt 17 § i tobakslagen ska kommunen ”på eget initiativ och på basis av gjorda anmälningar förrätta inspektioner av lagrings- och försäljningsplatser för tobaksprodukter samt övervaka försäljningen av tobaksprodukter och rökdon, placeringen av tobaksautomater, egenkontrollen av försäljningen av tobaksprodukter och rökdon, reklam och annan säljfrämjande verksamhet som gäller tobaksprodukter, rökdon och tobaksimitationer samt iakttagandet av rökförbud och rökrestriktioner inom sitt verksamhetsområde.

Om man i samband med en inspektion eller på annat sätt upptäcker verksamhet som strider mot bestämmelserna, ska kommunen förbjuda denna verksamhet.”

Kommunen har behörighet att bevilja tillstånd för detaljhandel i enlighet med 10 b § i tobakslagen och övervaka försäljningstillstånden från 1.4.2009.

I kommunens instruktion fastställs det organ som svarar för efterlevnaden av tobakslagstiftningen. Kommunen kan sköta tillstånds- och tillsynsuppgifterna enligt tobakslagen själv eller i samarbete med andra kommuner. Kommunen kan komma överens om att en uppgift som i lag föreskrivs kommunen eller dess myndighet anförtros en annan kommuns eller en samkommuns tjänsteinnehavare att skötas under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå en sådan överenskommelse med en annan samkommun om medlemskommunerna i samkommunen ger sitt samtycke till detta.

Behörighet att bevilja försäljningstillstånd enligt tobakslagen tillkommer i regel det organ som svarar för tillsynen över lagens efterlevnad. Enligt kommunens instruktion har organet i allmänhet rätt att överföra sin beslutanderätt till en underställd tjänsteinnehavare. Om en sådan bestämmelse ingår i instruktionen, bör organet på grund av det stora antalet tillståndsansökningar delegera besluten om tobaksförsäljningstillstånd till tjänsteinnehavare (10 b §).   För klarhetens skull finns det också skäl att till dessa tjänsteinnehavare överföra den rätt till insyn, provtagning och upplysningar som anknyter till övervakningen av tobakslagen (28 §) samt rätten att utfärda förbud i enlighet med lagen (17 § 2 mom.). 

Register över försäljningstillstånd

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) upprättar ett register över tobaksförsäljningstillstånd i enlighet med 10 c § i tobakslagen. Registret blir tillgängligt 1.4.2009.

Tillsynsenheterna bör så fort som möjligt på adressen tupakka@valvira.fi ansöka om registerkoder för de tjänsteinnehavare som behandlar tillståndsansökningar. I ansökan bör anges vilka kommuners ansökningar enheten behandlar. Valvira anordnar utbildning kring användningen av registret under våren 2009. Verksamhetsutövarnas elektroniska ansökningar går automatiskt till ett register där det finns uppgifter i realtid om när en ansökan har lämnats och om ett tillstånd har beviljats eller inte. Grossisterna uppmanas kontrollera uppgifterna om en verksamhetsutövares försäljningstillstånd i det offentliga registret.

Registret ger automatiskt varje sökande ett tillståndsnummer och en mottagningskvittering efter inlämnad ansökan. Kommunen avgör självständigt om tillstånden också ska diarieföras enligt kommunens eget system.

Ansökan om tillstånd

Verksamhetsutövare som säljer tobak eller tobaksprodukter bör ansöka om tillstånd antingen med en elektronisk blankett eller genom att lämna in en skriftlig ansökan till den kommun där försäljningsplatsen är belägen. Ett elektroniskt dokument uppfyller kravet om skriftlig form (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 13/2003). Även för tobaksautomater måste ett försäljningstillstånd ansökas. Om det inte är möjligt att ange i vilken kommun försäljningsplatsen är belägen (när det gäller trafikmedel), beviljas försäljningstillstånd av näringsidkarens hemkommun.

Ansökningar med elektroniska blanketter

Verksamhetsutövarna uppmanas lämna in sina ansökningar i första hand med en nationellt utformad elektronisk ansökningsblankett (www.valvira.fi). Då behöver de kommunala myndigheterna inte föra in verksamhetsutövarens uppgifter i registret, eftersom registreringen sker automatiskt. Om de obligatoriska fälten på ansökningsblanketten har fyllts i som sig bör och ansökningen vidarebefordras av systemet, uppdateras registret automatiskt med anteckningen ”ansökan inlämnad”. Ansökningsblanketterna kan fyllas i från och med mars 2009, och de kan kompletteras elektroniskt med de behövliga bilagorna. Bilagorna kan även sändas till kommunens tillsynsmyndighet via den normala posten.

Registret öppnas 1.4.2009, då också de blanketter som fyllts i på förhand införs i registret. För de elektroniska ansökningar som lämnas in efter 1.4.2009 ger registret omedelbart en mottagningskvittering som samtidigt är en bekräftelse på att ansökan lämnats in. 

Skriftliga ansökningar som lämnats till kommunen

En verksamhetsutövare kan lämna in sin ansökan också direkt till tillsynsmyndigheten på den ort där försäljningsplatsen är belägen. Tillsynsmyndigheten förser registret med de uppgifter om verksamhetsutövaren som är nödvändiga för beviljande av försäljningstillstånd. För ansökningar på papper finns en blankett som kommuner och verksamhetsutövare kan ta fram och skriva ut på adressen www.valvira.fi. Det är önskvärt att alla använder den gemensamma blanketten, men också fritt formulerade ansökningar ska godkännas. 

Enligt 17 § 2 mom. i förvaltningslagen ska tillsynsmyndigheten på begäran ge sökanden ett intyg över att ansökan har lämnats in.

Beviljande av tillstånd

Ett tillstånd bör beviljas, om ansökningen och den verksamhet sökanden har för avsikt att bedriva uppfyller de krav lagen ställer (10 b § i tobakslagen). Ett tillstånd för detaljhandel kan beviljas endast för försäljning av tobaksprodukter i näringsverksamhet.

Regeringens proposition (101/2008) utgår från att ett inspektionsbesök inte är nödvändigt i samband med att tillståndet beviljas, om ansökningen innehåller de behövliga dokumenten och tillståndet kan beviljas på basis av de uppgifter som framgår av dem. Det gäller att avgöra från fall till fall om en inspektion behövs. När ansökan om försäljningstillstånd är bristfällig och förutsätter ett inspektionsbesök eller komplettering av ansökningen är behandlingstiden längre.  En längre behandlingstid kan beaktas när avgiften fastställs enligt taxan för tillståndsavgifter.

Av ansökan ska framgå

  • sökandens namn eller sammanslutningens firma och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnumret samt försäljningsplatsens adress

  • arrangemangen för övervakning av försäljningen och en plan för egenkontroll

  • antalet försäljningsdiskar där produkterna kan köpas på försäljningsplatsen och hur de är placerade

  • hur tobaksprodukterna och rökdonen är placerade på försäljningsdisken

  • en godtagbar utredning över att arrangemangen för övervakning av försäljningen är tillräckliga

Kommunens tillsynsmyndighet för in tillståndsbeslutet i Valviras register. Ett beviljat försäljningstillstånd kan därefter skrivas ut direkt ur registret. Tillståndsbeslutet som kommunens tillsynsmyndighet undertecknat och besvärsanvisningen sänds till verksamhetsutövaren per post eller överlämnas till honom eller henne personligen. Lagen förpliktar verksamhetsutövaren att hålla försäljningstillståndet framme på sina försäljningsdiskar.

Tillståndet kan skrivas ut även på kommunens eget beslutsformulär, vars utformning avviker från det riksomfattande registrets beslutsformulär. Vi rekommenderar emellertid det nationella beslutsformuläret, eftersom försäljningstillstånd som är lika till det yttre är lätta att identifiera. 

Om försäljningsverksamheten bedrivs endast under en viss tid, kan detaljhandelstillståndet beviljas för samma tid. Ett tidsbegränsat tillstånd kan beviljas för högst ett år.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar en förordning om planerna för egenkontroll. Förordningen avses träda i kraft 1.4.2009.

Tidsschemat för behandlingen av tillstånd

En verksamhetsutövare kan sälja tobaksprodukter utan ett gällande försäljningstillstånd i ett år från det att lagen trätt i kraft, förutsatt att han eller hon lämnat in en ansökan om detaljhandelstillstånd till den kommun saken gäller inom tre månader från det att lagen har trätt i kraft. Verksamhetsutövaren kan då hämta produkter även från partihandeln. Partihandlaren kan kontrollera i tillståndsregistret om verksamhetsutövaren har ett gällande försäljningstillstånd eller har lämnat in en ansökan om tillstånd.

Enligt övergångsbestämmelserna i tobakslagen ska kommunens tillsynsmyndighet inom ett år från det att lagen trätt i kraft ge ett beslut om de tillståndsansökningar som lämnats in inom tre månader från ikraftträdelsen för att verksamhetsutövarna ska ha möjlighet att fortsätta sälja tobak och tobaksprodukter.  

Om en verksamhetsutövare lämnar in sin ansökan senare än tre månader från det att lagen trätt i kraft, får han eller hon inte sälja tobak förrän kommunen beviljat ett försäljningstillstånd.

Enligt principerna för god förvaltning bör kommunen så fort som möjligt behandla ansökningar som lämnats in av nya verksamhetsutövare efter övergångsperioden, så att påbörjandet av verksamheten inte fördröjs.

Återkallande av försäljningstillstånd

”Kommunen kan utan ersättning återkalla ett i 10 b § avsett detaljhandelstillstånd för viss tid, minst en vecka och högst för sex månader, om innehavaren av detaljhandelstillståndet, trots att kommunen eller en annan tillsynsmyndighet gett en skriftlig anmärkning eller varning eller trots ett påfört bötesstraff

1) gör reklam för tobaksprodukter eller rökdon eller bedriver annan verksamhet som främjar försäljningen av dessa i strid med 8 § 1 mom., 
2) i strid med 10 § 1 mom. säljer eller på annat sätt överlåter tobaksprodukter eller rökdon i näringsverksamhet, 
3) låter bli att lämna sådana väsentliga uppgifter som avses i 10 b § 3 mom.

Kommunen kan utan ersättning återkalla ett i 10 b § avsett detaljhandelstillstånd permanent, om en skriftlig anmärkning eller varning inte har lett till att de missförhållanden inom verksamheten som avses i 1 mom. inte har avlägsnats och lagöverträdelsen upprepas eller är uppsåtlig eller den också bedömd som en helhet är grov.

Kommunen kan utan ersättning återkalla ett försäljningstillstånd permanent, om en i 10 b § avsedd innehavare av ett försäljningstillstånd på försäljningsplatsen säljer, förvarar eller låter förvara tobaksprodukter som enligt 10 a § inte får importeras, säljas eller på annat sätt överlåtas eller som strider mot 7 eller 7 a §.

Ett detaljhandelstillstånd som har återkallats permanent kan på ansökan beviljas på nytt tidigast ett år efter återkallandet.” (33 a § i tobakslagen).

Ett försäljningstillstånd som återkallats för viss tid träder i kraft när tiden gått ut utan en särskild ansökan.

Genom ett beslut om återkallande av försäljningstillstånd ingriper man i en rättighet som ingår i näringsfriheten. Kommunförbundet rekommenderar därför att befogenheten att återkalla tillstånd inte delegeras till en tjänsteinnehavare, utan att ärendet överlämnas till ett organ för vidare behandling.

Ändringar i försäljningstillståndet

Innehavaren av ett detaljhandelstillstånd ska underrätta kommunen, om de uppgifter som angetts i tillståndsansökan ändras samt om försäljningen upphör. Kommunen ska underrätta Valvira om tillstånd som beviljas eller återkallas, om förseelser vid försäljning samt om försäljning som upphör. Underrättandet går till på det viset att kommunens tillsynsmyndighet antecknar uppgifterna direkt i registret.

Den årliga tillsynsavgiften täcker kommunens kostnader för tekniska ändringar som behöver göras i tillståndsregistret. Den årliga tillsynsavgiften tas inte ut efter att verksamhetsutövaren underrättat om försäljning som upphör. På grund av tillsynsavgiftens natur återbetalas den inte om verksamheten upphör.

Försäljningstillståndet gäller en specificerad verksamhetsutövare eller försäljningsplats. Om verksamhetsutövaren flyttar över verksamheten till en ny adress, behövs alltså ett nytt tillstånd. Tillståndet anses höra till den juridiska person (t.ex. ett aktiebolag) som tillståndet har beviljats. När verksamhetsutövaren byts ut mot en annan behövs i regel ett nytt tillstånd.

Avgiftstaxan

Kommunen ska fastställa en taxa för avgifterna i enlighet med tobakslagen. Taxan kan även utgöra en del av avgiftstaxan för miljö- och hälsoskydd. Avgifterna fastställs på basis av samma kostnader som tillsynsavgifterna för miljö- och hälsoskydd utgår från. Eftersom miljö- och hälsoskyddspersonalen utför tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt flera olika lagar, är det ändamålsenligt att fastställa ett timpris för myndighetsverksamheten inom miljö- och hälsoskyddet. Priset är då alltid det samma oavsett vilken tjänsteinnehavare som sköter tillsynen och vilken lag tillsynen grundar sig på.

Kommunförbundet har i sitt cirkulär 21/80/2006 gett anvisningar om hur avgifterna för miljö- och hälsoskydd ska fastställas. Kommunfullmäktige beslutar om de allmänna avgiftsgrunderna. I samband med budgetbehandlingen kan fullmäktige konstatera att dessa kostnader för miljö- och hälsoskydd kommer att tillämpas som grund för miljö- och hälsoskyddsavgifterna. I instruktionen fastställs vem som godkänner avgiftstaxan.

Det bör nämnas i taxan att tillståndsavgiften fastställs på basis av den taxa som gäller den dag beslutet ges, eftersom tillståndsansökningarna kan ha lämnats in redan innan lagen trädde i kraft. Taxan bör godkännas innan kommunen börjar fatta beslut om försäljningstillstånd.

Hur produktionskostnaderna för en prestation fastställs

Avgifterna ska fastställas enligt principen om kostnadsmotsvarighet.  Avgifterna kan vara högst lika stora som kostnaderna för att producera prestationerna. En fullständig kostnadsmotsvarighet motsvarar en självkostnadsbaserad prissättning. Kostnadsmotsvarigheten beräknas vanligtvis utgående från de budgeterade utgifterna. I de totala kostnaderna inkluderas kostnaderna för produktionen av tjänsten inklusive avskrivningarna för produktionskostnaderna, en andel av förvaltningskostnaderna och räntan på kapital som är bundet till produktionsmedlen. 

Avgiftsbelagda uppgifter utförs i huvudsak av tjänsteinnehavare, vilket innebär att avgiften kan grunda sig på vad tillsynspersonalens arbetstimmar kostar.  Med hjälp av en koefficient beräknas ett tillägg till timlönen. Tillägget består av övriga personalutgifter och andra uppgiftsrelaterade utgifter, räntor, avskrivningar och administrationens andel. Koefficientens storlek är beroende av kommunens kostnadsstruktur beträffande funktionen i fråga. Koefficienten dimensioneras så, att kostnaderna som beräknas med hjälp av den motsvarar upphovsprincipen.

Alternativt kan prestationens produktionskostnad härledas ur enhetens budgeterade (i bokslutet redovisade) årliga verksamhetsutgifter, som divideras med tillsynspersonalens arbetstimmar, vilket utvisar priset på en arbetstimme. 

Enligt Kommunala arbetsmarknadsverkets anvisningar avdras från det totala antalet dagar per år alla lördagar, söndagar, söckenhelger och semesterdagar.  Antalet arbetsdagar multipliceras därefter med den dagliga arbetstiden. En genomsnittlig semester (30 dygn) ger en årlig arbetstid på 1640 timmar.

Resekostnader kan läggas in i timpriset eller en särskild besöksavgift. Den tid som resorna tagit i anspråk kan beaktas genom att tillsynspersonalens resetimmar under ett år dras av från personalens effektiva arbetstimmar under året på samma sätt som semesterdagar och sjukdagar.  Uträkningen ger priset på den effektiva arbetstiden per timme. Resekostnaderna kan även hänföras till en särskild genomsnittlig besöksavgift. I handboken för kostnadsberäkning för kommuner och samkommuner ges ett exempel på hur kostnaderna beräknas.  

Tillsynsmyndigheten ska även sörja för att en prestation inte orsakar mer kostnader än vad en ändamålsenlig kvalitetsnivå förutsätter.  

Avgifter enligt tobakslagen

Kommunen ska ta ut olika avgifter av verksamhetsutövarna för de tillstånds- och tillsynsuppgifter som tobakslagen föreskriver. I 25 a § i tobakslagen finns bestämmelser om de avgifter som kommunen ska ta ut.

”Kommunen ska hos en näringsidkare ta ut en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa för kontroller och provtagning som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 14 a § 3 mom., med undantag för övervakningen av försäljningen av tobaksprodukter.  Dessutom ska kommunen hos verksamhetsutövaren ta ut en avgift för tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som meddelats med stöd av en kontroll som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 14 a § 3 mom., när föreskrifterna har meddelats med anledning av att bestämmelserna i denna lag inte har följts.” (25 a § 1 mom. i tobakslagen)

Enligt 1 mom. tas det alltså ut avgifter för tillsynen över rökningsförbud och rökningsbegränsningarna enligt tillsynsplanen samt för tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som meddelats med stöd av en kontroll som ingår i tillsynsplanen när föreskrifterna har meddelats med anledning av att bestämmelserna i lagen inte har följts. Denna praxis tillämpas i regel också vid annan systematisk tillsyn enligt lagarna för miljö- och hälsoskydd. Avgifterna fastställs på basis av hur tillsynen har utfallit och tas ut i efterhand.

”Kommunen ska hos den som ansöker om tillstånd att sälja tobaksprodukter ta ut en avgift för försäljningstillståndet enligt den taxa som kommunen godkänt. Dessutom ska kommunen hos innehavaren av ett försäljningstillstånd ta ut en årlig övervakningsavgift för varje försäljningsdisk enligt den taxa som kommunen fastställt, för övervakning av försäljningen och åtgärder i samband med övervakningen.” (25 a § 2 mom. i tobakslagen)

I moment 2 ingår bestämmelser om avgifterna för försäljningstillstånd och för övervakning av det. Enligt lagen tar kommunen ut en avgift för försäljningstillståndet enligt den taxa som kommunen godkänt. Det innebär att en avgift inte kan tas ut för ett negativt tillståndsbeslut. Avgift tas ut även för tidsbegränsade försäljningstillstånd. Ett tidsbegränsat tillstånd kan beviljas för högst ett år.

Kommunen ska ta ut en årlig tillsynsavgift hos innehavaren av ett försäljningstillstånd för varje försäljningsdisk för övervakning av försäljningen och åtgärder i samband med övervakningen. En årlig tillsynsavgift tas ut också för ett tidsbegränsat tillstånd. Den årliga tillsynsavgiften täcker all övervakning av försäljningen – såväl systematisk som övrig övervakning samt övervakningsåtgärder, t.ex. kontroller som utförs med anledning av misstanke om brott mot försäljningstillståndet.   Tillsynsavgiften täcker också kostnader föranledda av utbildning och upprätthållande av systemet med försäljningstillstånd. Den årliga tillsynsavgiften tas ut för varje försäljningsdisk, så antalet försäljningsdiskar måste beaktas när avgiften fastställs. I tobakslagen ingår inga bestämmelser om huruvida den årliga tillsynsavgiften fastställs för det år som följer efter dagen då tillståndet beviljats eller kalenderårsvis. Kommunen kan välja den praxis som lämpar sig bäst med tanke på faktureringen. Det finns skäl att inkludera  avgörandet i beslutet om taxan.

I tillsynsprotokollet bör alltid specificeras vilken del av kontrollen som är övervakning av försäljningen och vad som är att betrakta som övervakning av rökningsförbud och rökningsbegränsningar. Den årliga tillsynsavgiften täcker försäljningsövervakningen, medan övervakningen av rökningsförbud och -begränsningar faktureras i efterhand på basis av den övervakning som utförts.

Avgifterna bör fastställas så att de täcker kommunens kostnader för nämnda åtgärder. Behandlingen av ett försäljningstillstånd beräknas ta ca 2–4 timmar i anspråk. I samband med beredningen av ändringarna i tobakslagen har framförts vissa uppskattningar om storleken av tillståndsavgifterna: ”Det beräknas att tillståndsbehandlingen ger upphov till en engångskostnad om 120–200 euro, förutsatt att behandlingen av tillståndsansökan inte kräver några extra åtgärder, t.ex. att en inspektör besöker försäljningsplatsen” (RP 101/2008). 

Annat som gäller avgifterna

Eftersom det är fråga om myndighetsverksamhet, är avgiften befriad från mervärdesskatt.

Avgifterna får tas ut utan dom eller utslag i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Till speciallagarna om miljö- och hälsoskydd kommer under våren 2009 att fogas en bestämmelse om dröjsmålsränta. Taxan bör kompletteras med ett omnämnande av dröjsmålsränta så snart lagändringarna i fråga träder i kraft.

Avgifterna bör justeras med jämna mellanrum, minst vart annat år, i samband med att budgeten upprättas.

Beslut om taxan

Vid beslut om tillsynsavgifterna tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (365/1995). Kommunfullmäktige beslutar om de allmänna avgiftsgrunderna. Fullmäktige har möjlighet att delegera sin beslutanderätt gällande taxan eller avgiftsbeloppen genom en instruktion till andra organ eller till en tjänsteinnehavare. 

I beslutet om godkännande av taxan är det befogat att fastställa när taxan träder i kraft. Tidpunkten bör fastställas så att protokollet om godkännande av taxan har justerats och lagts fram offentligt innan taxan träder i kraft.

Sökande av ändring, grundbesvär och verkställande av beslut

Ändring i beslut som gäller försäljningstillstånd, tillsynsplanen och taxorna kan sökas i enlighet med bestämmelserna om ändringssökande i kommunallagen (Bilaga 2). Ett beslut om godkännande av taxan kan verkställas innan det vunnit laga kraft. Även beslut om försäljningstillstånd och återkallande av det kan verkställas oavsett ändringssökande om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat (35 § 2 mom. i tobakslagen).

En verksamhetsutövare som är missnöjd med en avgift som grundar sig på den taxa kommunen godkänt kan anföra grundbesvär enligt 9 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Även om grundbesvär anförs ska fakturan betalas senast på fakturans förfallodag. Grundbesvär får anföras om en offentlig fordran har påförts eller debiterats felaktigt. Grundbesvär kan anföras inom fem år från ingången av det år som följer efter att fordran har påförts eller debiterats.

Delgivning

Beslutet om taxan delges genom att beslutsprotokollet läggs fram offentligt i enlighet med 63 § i kommunallagen. Ett beslut om taxan är av det slaget att kommunen därutöver måste informera effektivt om beslutet.

Beslutet om försäljningstillstånd för tobak och en anvisning för ändringssökande sänds till verksamhetsutövaren för kännedom.

Till den faktura som sänds till verksamhetsutövaren bör fogas anvisning om hur grundbesvär anförs (Bilaga 3).

Mall för taxa

Som bilaga (Bilaga 1) till detta cirkulär medföljer en mall för taxa som gäller miljö- och hälsoskyddet i dess helhet. Mallen kan vara till hjälp i samband med det lokala beredningsarbetet. Varje kommun bör sörja för att lagstadgade avgifter tas ut för den övervakning som lagstiftningen om miljö- och hälsoskydd förutsätter. Tack vare avgifterna kan de lagstadgade uppgifterna organiseras kommunalt.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
vice verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Läs mer om dessa teman