Cirkulär 13/80/2013, Sami Uotinen, Eevaliisa Virnes/aha, 28.6.2013

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (äldreomsorgslagen)

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) (äldreomsorgslagen) träder i kraft den 1 juli 2013. Lagens syfte är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand samt att förbättra de äldres möjligheter att delta i utvecklandet av servicen i kommunen. Lagens syfte är vidare att förbättra de äldres möjligheter att få högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster och deras möjligheter att påverka innehållet i de social- och hälsovårdstjänster som ordnas för dem och det sätt de utförs på.

​Målen i lagen kan nås genom tre slags bestämmelser:

  1. bestämmelser om kommunens allmänna skyldigheter att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand samt att trygga de social- och hälsovårdstjänster som de äldre behöver (2 kap.)

  2. bestämmelser om att bedöma äldre personers servicebehov och att tillgodose det (3 kap.)

  3. bestämmelser om att säkerställa kvaliteten på tjänsterna i sådana verksamhetsenheter som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster för äldre (4 kap.)

Äldreomsorgslagen kompletterar den övriga lagstiftningen om social-, hälso- och sjukvård och tar fasta på socialvården. I äldreomsorgslagen ingår inga bestämmelser om nya lagstadgade tjänster. På årsnivå är kostnaderna för äldreomsorgslagen uppskattningsvis 151 miljoner euro, varav statens andel är 82 miljoner euro.

Största delen av lagens bestämmelser tillämpas så snart lagen trätt i kraft den 1 juli 2013. Men lagens 5, 6 och 11 § tillämpas från ingången av 2014 och 10, 17 och 23 § från ingången av 2015.

Den bifogade promemorian är utarbetad i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet.

Närmare upplysningar:
Sami Uotinen, tfn 050 341 33 49
Eevaliisa Virnes, tfn 050 357 34 78

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Tuula Haatainen
vice verkställande direktör 

Tarja Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Källor
Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om

social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012

Regeringens proposition till Riksdagen RP 160/2012

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 27/2012 rd

Riksdagens svar 162/2012 rd

 

Bilaga 
Äldreomsorgslagen – Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Promemoria om verkställighet och tolkning av lagen. Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund.

 

Mer på webben

 

Läs mer om dessa teman