Cirkulär nr 10/80/2014, Sinikka Mikola

Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå – praktiska verktyg för kommunerna

Kommunförbundet anser att Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är ett viktigt dokument. Förbundet uppmanar kommunerna och sammanslutningarna inom kommunkoncernerna att anta deklarationen och omsätta den i praktiken. 

​Jämställdhetsdeklarationen är utarbetad i samråd mellan kommunorganisationerna i Europa. Den utgår från att kommunerna, som är nära medborgarna, har de bästa förutsättningarna i samhället att medverka till en fungerande jämställdhet och likabehandling i praktiken i kommuninvånarnas vardag, vilket ökar välfärden.  Jämställdhetsdeklarationen täcker kommunernas demokratiska ansvar och beslutsfattande, servicen, arbetsgivarrollen, arbetet mot könsrelaterat våld, hållbar utveckling samt främjandet av likabehandling i form av förebyggande av diskriminering på flera grunder.

Kommunerna har lyckats väl med att erbjuda jämställda möjligheter för män och kvinnor samt pojkar och flickor och bidragit till att jämställdheten har kommit långt i Finland internationellt sett. Kommunernas service, exempelvis en välfungerande dagvård, utbildning samt hälso- och sjukvård, är grunden för jämställdheten mellan kvinnor och män. Trots att man i mångt och mycket uppnått jämställdhet i Finland, finns det fortfarande skillnader mellan könen och mellan olika minoritetsgrupper i fråga om välfärd och faktiska möjligheter. I kommunsektorn finns det könsbetingade skillnader exempelvis när det gäller hälsa och välfärd, utbildning och yrkesfördelning inom utbildningsområden samt samordnande av arbete och familj. Könsrelaterat våld och våld i nära relationer är allvarliga problem. I den kommunala demokratin är representationen och delaktigheten för män och kvinnor i beslutsfattandet inte i balans.

Kommunerna kan bidra till att skillnaderna minskar och skapa en socialt hållbar framtid. Nu när omfat-tande förändringar är på gång i kommunerna och när ekonomin stramas åt, är det allt viktigare att i besluten och verksamheten beakta jämställdheten mellan könen och likabehandlingen av kommuninvånarna.

Antagandet av jämställdhetsdeklarationen betyder inte nya uppgifter, utan förändringar i rutiner och tankesätt. Deklarationen står i samklang med Finlands lagstiftning. Lagstiftningen, landets och EU:s jämställdhets- och likabehandlingsprinciper ålägger kommunerna att främja jämställdhet och likabehandling i all sin verksamhet. När servicen beaktar köns- och likabehandlingsperspektiven främjar kommunen invånarorienteringen, servicekvaliteten samt genom ett bättre riktande också effektiviteten.

Kommunförbundet stöder kommunerna i detta arbete. Kommunförbundet sköter också den allmänna intressebevakningen i lagstiftningen och policyn om jämställhet och likabehandling. I ett gemensamt utvecklingsprojekt med kommunerna och föreningen Nytkis har Kommunförbundet tagit fram arbetssätt för hur jämställdhetsdeklarationen kan verkställas och utarbetat handböcker för kommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Jämställdhetsdeklarationen, handböckerna för förtroendevalda och denna finskspråkiga publikation om hur deklarationen kan omsättas i praktiken är gratis pdf-publikationer i Kommunförbundets näthandel. Publikationen ges delvis ut på svenska senare i Kommunförbundets näthandel. Kommunförbundet har på finska producerat svenska kommunförbundets video där man gestaltar nyttan av jämställdhet mellan könen i kommunens service och resursallokering. Videon på svenska och finska finns på adressen: https://dreambroker.com/channel/5ntf415o/ .

Kommunförbundet erbjuder kommunerna aktuellt från jämställdhetsnätverket för att de ska kunna utbyta erfarenheter och information. Vänligen meddela vem i er kommun som är kontaktperson när det gäller jämställdhet i servicen. Kontakta sinikka.mikola@kommunforbundet.firegistratur@kommunforbundet.fi. Jämställdhetsnätverkets följande seminarium hålls den 5 november 2014 på Kommunförbundet. 

Läs mer om dessa teman