Cirkulär 18/80/2014, Anu Nemlander, Jean-Tibor IsoMauno

Klientavgifterna inom social- och hälsovården justeras 1.1.2015

Statsrådet utfärdade den 23 oktober en förordning om ändring av klientavgifterna inom social- och hälsovården (842/2014) som ger upphov till ändringar i klientavgiftsförordningen (912/1992). De nya avgifterna träder i kraft den 1 januari 2015. Genom förordningen höjs maximibeloppet för vissa jämnstora klientavgifter med 9,4 procent.

 

Bakgrunden till avgiftshöjningen är regeringens beslut om planen för de offentliga finanserna för 2015-2018. Enligt den sänks statsandelen för kommunernas basservice med 40 miljoner euro i början av 2015. Maximibeloppet för klientavgifterna höjs så att de motsvarar denna minskning. Kommunerna bestämmer själva om de tar ut maximibeloppet för klientavgifterna.

Indexjusteringar görs med två års mellanrum, dvs. följande gång i början av år 2016.

För läkartjänster inom öppenvården vid hälsovårdscentraler tas ut en årsavgift på högst 32,10 euro (7 § 1 mom. punkt 1). 
Alternativt kan huvudmannen för en hälsovårdscentral besluta att ta ut en besöksavgift på 16,10 euro för de tre första besöken under kalenderåret (7 § 1 mom. punkt 2)

Om hälsovårdscentralen har beslutat ta ut en årsavgift och den som använder tjänsten inte betalar den kan man ta ut en besöksavgift på högst 16,10 euro oberoende av antalet besök (7 § 1 mom. punkt 1). På kvällar, nätter och veckoslut kan man oberoende av antalet besök ta ut en besöksavgift på 22,10 euro (7 § 2 mom.).

Sjukhusens poliklinikavgift får uppgå till högst 32,10 euro per besök (8 §). För ett dagkirurgiskt ingrepp kan en avgift på högst 105,50 euro tas ut (8 a §). För vård som ges i serie kan tas ut högst 8,80 euro per vårdtillfälle (11 §). Avgiften får tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan högst 8,80 euro tas ut per vårdtillfälle (7 § 3 mom.). För dag- och nattvård kan högst 17,60 euro tas ut per dygn (13 §).

För outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts kan tas ut 39,60 euro (25 §) i så kallad bötesavgift.

För intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare kan tas ut högst 39,60 euro (23 §). För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i körkortslagen (386/2011) kan tas ut högst 47,70 euro (23 §).

Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 17,60 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 38,10 euro per vårddag för annan kortvarig anstaltsvård (12 §). När avgiftstaket har överskridits får i kortvarig anstaltsvård tas ut högst 17,60 euro per vårddag (26 a §). För rehabilitering som ges åt personer med funktionshinder i form av anstaltsvård, eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingstörda kan högst 13,20 euro per vårddag tas ut (14 §).

Höjningen av maximibeloppet för avgiften för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts (25 §) och avgiften för intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare (23 §) gäller också mun- och tandvård. Höjningen av sjukhusens maximibelopp för poliklinikavgifter (8 §) gäller också specialisttandvård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral (enligt 9 a §) liksom höjningen av maximibeloppet för dagkirurgiska ingrepp (8 a §).

Motsvarighetsförteckningen över åtgärder och klientavgifter inom mun- och tandvården för år 2015 kan laddas ned på Kommunförbundets webbplats, www.kommunerna.net > Social och hälsovård > Klientavgifter, ekonomi och finansiering > Klientavgifter > Klientavgifter inom mun- och tandvården, eller direkt här.

I Kommunförbundets cirkulär 26/80/2013 ingick ministeriets felaktiga uppgift om besöksavgiften för tandläkarvård. Till samma cirkulär fogades i början av år 2014 en extra bilaga där den felaktiga besöksavgiften korrigerats och den riktiga tandläkarvårdavgiften från början av året uppges, nämligen 10,20 per besök.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Tuula Haatainen
vice verkställande direktör

Tarja Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Läs mer om dessa teman