Cirkulär 20/2015, 8.12.2015, Anu Nemlander, Jean-Tibor IsoMauno

De maximala indexbundna avgifterna för social- och hälsovårdstjänster, avgiftstaket och medlen för personligt bruk höjs i början av 2016

​Bestämmelserna om ändringssökande ändras i klientavgiftslagen och servicesedellagen i början av 2016

Enligt 14 b § i klientavgiftslagen (lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 734/1992) publicerar Social- och hälsovårdsministeriet de indexjusterade klientavgifterna i Finlands Författningssamling inom november månad varje justeringsår.

Indexjusteringen har gjorts genom Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården (1351/2015).

Meddelandet gäller avgiftstaket enligt 6 a § 1 och 4 mom. i klientavgiftslagen, den maximala avgiften per dygn för tjänster under närståendevårdares ledighet enligt 6 b § 1 mom. och det belopp som ska stå till en persons förfogande enligt 7 c § 1 och 2 mom.  

Enligt 33 a § i klientavgiftsförordningen (förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården, 912/1992) ska Social- och hälsovårdsministeriet offentliggöra de indexjusterade beloppen i Finlands Författningssamling inom november månad varje justeringsår.

Utöver indexhöjningarna höjs klientavgifterna inom social- och hälsovården  1.1.2016 också med sammanlagt 150 miljoner euro i enlighet med Sipiläs regeringsprogram.

Både indexjusteringen och höjningen enligt regeringsprogrammet har verkställts genom Statsrådets förordning (Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 1350/2015).

Statsrådets förordning gäller inkomstgränserna för service i hemmet enligt 3 § 2, 3 och 5 mom. i klientavgiftsförordningen, de maximala avgifterna för barnskydd enligt 20 § 2 mom. samt de maximala beloppen enligt 7 §, 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 23 §, 25 § 1 mom. och 26 a § 3 mom.

Dessutom ändras bestämmelserna om ändringssökande i 15 § i klientavgiftslagen och 13 § i servicesedellagen (lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården, 569/2009).

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande, Statsrådets förordning och de nya bestämmelserna om ändringssökande i klientavgiftslagen och servicesedellagen träder i kraft 1.1.2016.

Närmare upplysningar:

Anu Nemlander (klientavgifter inom hälso- och sjukvården), tfn 050 563 6180 Jean-Tibor IsoMauno (klientavgifter inom hälso- och sjukvården), 
tfn 050 407 7397
Sami Uotinen (klientavgifter inom socialvården), tfn 050 341 3349
Pirjo Poikonen (tjänster för handikappade), tfn 050 382 8214
Eevaliisa Virnes (tjänster för äldre), tfn 050 357 3478

De maximala indexbundna avgifterna för social- och hälsovårdstjänster, avgiftstaket och medlen för personligt bruk höjs i början av 2016

Bestämning av avgifter inom social- och hälsovården

nligt kommunallagen (410/2015) fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer (14 § 8 pnligt kommunallagen (410/2015) fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer (14 § 8 punkten). Bestämmelsen tillämpas också i tillämpliga delar på samkommuner (KomL 64 § 1 mom.)

I praktiken fastställs avgifterna av det förtroendeorgan som bestäms genom en instruktion.

Klientavgifterna i klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen är maximala avgifter. Kommunen och samkommunen kan i förtroendeorganet besluta att avgifter tas ut till lägre belopp än de maximala eller att avgifter inte tas ut över huvud taget.

Köpta tjänster

Om en kommun eller samkommun tillhandahåller service genom att köpa tjänster av en kommunal, privat eller någon annan serviceproducent, ska den som använder servicen betala samma avgifter och ersättningar som när motsvarande service produceras av kommunen eller samkommunen (klientavgiftslagen 12 §).

De klientavgifter som tas ut för köpta tjänster räknas med i avgiftstaket enligt samma grunder som om tjänsten tillhandhölls i kommunens eller samkommunens egen regi.

Avgiftstak

Avgiftstaket är 691 euro från början av 2016.

De avgifter som räknas med i avgiftstaket finns uppräknade i 6 a § i klientavgiftslagen. Hit hör hälsocentralsavgifter, avgifter för individuell fysioterapi, poliklinikavgifter samt avgifter för dagkirurgi, vård i serie, natt- och dagvård, rehabilitering och kortvarig anstaltsvård inom social- och hälsovården. Avgifter som inte räknas med i avgiftstaket finns uppräknade i 26 a § i klientavgiftsförordningen.

När avgiftstaket har överskridits får i kortvarig anstaltsvård tas ut högst 22,80 euro per vårddag.

När det sammanlagda beloppet av de avgifter som tagits ut hos klienten beräknas, beaktas avgifter som under kalenderåret tagits ut för öppenvårdstjänster vid hälsovårdscentraler, individuell fysioterapi, poliklinikbesök, dagkirurgi, vård i serie, dag- och nattvård, rehabilitering eller kortvarig anstaltsvård inom social- och hälsovården. Avgifter för tjänster som utnyttjats av ett barn under 18 år beaktas tillsammans med de avgifter som föräldrarna eller någon annan vårdnadshavare har betalat. Tjänsterna är då i enlighet med 6 a § 1 mom. avgiftsfria för alla dem vars avgifter beaktas tillsammans. Hos barn under 18 år får inte ens en avgift för uppehälle tas ut.

Medel för personligt bruk

Enligt 7 c § i klientavgiftslagen får hos personer i långvarig anstaltsvård tas ut en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan.

I fråga om personer under 18 år får avgift inte tas ut för långvarig anstaltsvård på hälsovårdscentral eller sjukhus eller dess verksamhetsenhet till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

Avgiften får vara högst så stor att vårdtagaren varje månad har minst det minimibelopp som fastställts för personligt bruk till sitt förfogande.

Från början av år 2016 är minimibeloppet 107 euro.

Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

I 7 § i klientavgiftsförordningen regleras klientavgifterna för läkartjänster vid hälsovårdscentralerna, jouravgifterna vid hälsovårdscentralerna och avgifterna för individuell fysioterapi. Med hälsovårdscentral avses verksamhetsenheter enligt 15 § i folkhälsolagen (66/1972), dvs. hälsovårdscentraler, deras mottagningsfilialer och rörliga verksamhetsenheter.

Hälsocentralsavgift

När det gäller användningen av läkartjänster vid hälsovårdscentraler (hälsocentralsavgift) ger klientavgiftsförordningen de kommuner och samkommuner som är huvudmän för en hälsovårdscentral möjlighet att välja och ta i bruk ett av två alternativ.

Hos personer som fyllt 18 år kan för läkartjänster inom hälsovårdscentralens öppenvård tas ut följande avgifter enligt huvudmannens beslut:

  1. en årsavgift på högst 41,70 euro som gäller ett kalenderår vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalats; om klienten inte betalar en årsavgift tas en besöksavgift på 20,90 euro ut oberoende av antalet besök,

  2. en besöksavgift på högst 20,90 euro; avgiften får dock tas ut endast för de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

Jouravgift vid hälsovårdscentral

På en hälsovårdscentrals jourmottagning och på en gemensam jourmottagning för flera hälsovårdscentraler kan det på vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar i stället för en hälsocentralsavgift tas ut en jouravgift på högst 28,70 euro per besök. Avgiften gäller personer som fyllt 18 år. Lagstiftningen anger ingen övre gräns för antalet jouravgifter. Avgiften kan således tas ut för varje besök.

Dagar före helgdagar betraktas som vardagar om de inte infaller på en lördag eller söndag.

Åldersgränser
Hälsocentralsavgifter och jouravgifter vid hälsovårdscentraler får inte tas ut hos personer under 18 år.

Individuell fysioterapi

Som individuell fysioterapi kan betraktas hälsocentralsbesök som baserar sig på den behandlande läkarens bedömning eller en vårdplan eller ett behov av behandling som konstaterats på något annat sätt vid hälsovårdscentralen. Individuell fysioterapi avviker från vård i serie genom att antalet vårdtillfällen är uppskattningsvis 1–2.

För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan högst 11,50 euro tas ut per vårdtillfälle.

Sjukhusens poliklinikavgifter

Bestämmelser om poliklinikavgifter finns i 8 § i klientavgiftsförordningen. Hos den som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan högst 41,70 euro tas ut per besök.

Avgift för gemensam jour

En poliklinikavgift på 41,70 € kan tas ut hos alla som har fyllt 18 år i samband med jour som en hälsovårdscentral och ett sjukhus gemensamt ordnar på sjukhuset vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar.

Dagar före helgdagar betraktas som vardagar om de inte infaller på en lördag eller söndag.

Avgift för dagkirurgi

Bestämmelser om avgifter för dagkirurgi finns i 8 a § i klientavgiftsförordningen. För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som kräver allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den poliklinikavgift som anges i 8 § tas ut högst 136,80 euro per besök.

Undersökning och vård av mun och tänder

Bestämmelser om avgifter för undersökning och vård av mun och tänder finns i 9 § och 9 a § i klientavgiftsförordningen. För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan det per besök tas ut en grundavgift på högst:

munhygienist                10,30 euro
tandläkare                    13,30 euro
specialtandläkare          19,40 euro

Utöver grundavgiften kan det för undersökning och vård tas ut högst följande avgifter för munhygieniska åtgärder enligt gällande åtgärdsklassificering inom hälso- och sjukvården:

1 Bilddiagnostiska undersökningar
- tandbild 8,50 euro
- panoramaröntgen av käkarna och hela tanduppsättningen 19,10 euro

2 Förebyggande vård

För åtgärder inom förebyggande vård som hänför sig till främjande av     munhälsa enligt grupp SC i åtgärdsklassificeringen 8,50 euro per besök oberoende av svårighetsklass

3 Undersökningar, granskningar av tänder och behandling av sjukdomar

För undersökningar, granskningar av tänder och behandling av sjukdomar kan, med undantag för protetiska åtgärder, följande avgifter tas ut per åtgärd enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass:

Avgift enligt svårighetsklass         Euro

0–2                                              8,50
3–4                                            19,10
5–7                                            38,00
8–10                                          55,60
11–                                            78,00

4) Protetiska åtgärder

a) rebasering av protes              55,60
b) reparation av protes              38,00
c) protes med akryldelar och helprotes 185,80
d) kronor och bryggor per tand 185,80
e) skeletterad protes               225,50

Åldersgränser
Vid hälsovårdscentralen tas avgifterna för vård av mun och tänder enligt 9 § ut endast hos personer som har fyllt 18 år.

Avgiftsfri vård i vissa situationer

Hos den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken eller som har ett i 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg om deltagande i minröjning enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen, får avgift inte tas ut för tandkontroll, profylaktisk behandling eller kliniskt arbete som hör till protetik. Eftersom det är fråga om avgiftsfri vård, tas heller ingen besöksavgift ut.

Specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar

Bestämmelser om avgifter som tas ut vid hälsovårdscentraler för specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar finns i 9 a § i klientavgiftsförordningen. När specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar ges vid en hälsovårdscentral kan det i stället för de avgifter som anges i 9 § tas ut en besöksavgift som motsvarar poliklinikavgiften på 41,70 euro (enligt 8 § 1 mom.), om orsaken till undersökningen och behandlingen är:

a)    utvecklingsstörning i tänderna, käkarna eller ansiktet
b)   grav, funktionshämmande, omfattande, medfödd utvecklingsstörning eller avsaknad av tänder
c)    smärttillstånd i huvud- och käkregionen
d)   strålbehandling av hals- och huvudregionen, cytostatikabehandling eller
e)   mun- och tandvård som är nödvändig för behandling av någon annan sjukdom än en tandsjukdom.

För ett dagkirurgiskt ingrepp som fyller kriterierna på dagkirurgiskt ingrepp enligt 8 a § i klientavgiftsförordningen och de ovan angivna grunderna för undersökning och behandling kan 136,80 euro tas ut.

Motsvarighetsförteckningar

En motsvarighetsförteckning med åtgärder och nya klientavgifter inom mun- och tandvården har utarbetats. Motsvarighetsförteckningarna finns att tillgå i elektronisk form på www.kommunerna.net > Sakkunnigtjänster > Social- och hälsovård > Klientavgifter, ekonomi och finansiering > Klientavgifter > Klientavgifter inom mun- och tandvården.

Vård i serie

Bestämmelser om vård i serie finns i 11 § i klientavgiftsförordningen. För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård, kan högst 11,50 euro tas ut per vårdtillfälle. Avgiften får tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.

I det maximala antalet vårdtillfällen beträffande vård i serie räknas samtliga serievårdsbesök med, även om de gäller olika slags vård.

Åldersgränser
För vård i serie kan avgift tas ut av personer som fyllt 18 år.

Kortvarig anstaltsvård

Bestämmelser om avgifter för kortvarig anstaltsvård finns i 12 § i klientavgiftsförordningen. Hos en klient som är i kortvarig anstaltsvård kan det tas ut

–     högst 49,50 euro per vårddag för kortvarig anstaltsvård
–      högst 22,80 euro per vårddag för kortvarig anstaltsvård vid en sykiatrisk     verksamhetsenhet.

Enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i klientavgiftsförordningen avser en vårddag den dag då en person har tagits in för anstaltsvård, vårddygnen därefter och den dag då personen i fråga lämnar anstalten. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande anstalten inte ta ut avgift för den dag då klienten flyttas till den andra anstalten för vård. Vårddagsavgift får tas ut endast en gång per kalenderdygn. Om en person tas in och skrivs ut under samma dygn tas en enda vårddagsavgift ut.

Åldersgränser
Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får vårddagsavgifter inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

Vårddagsavgiften för kortvarig anstaltsvård räknas med i avgiftstaket. När avgiftstaket nås, kan det hos den som fyllt 18 år tas ut högst 22,80 euro per vårddag för kortvarig anstaltsvård.

Avgifter för dag- och nattvård

Bestämmelser om avgifter för dag- och nattvård finns i 13 § i klientavgiftsförordningen. Avgiften får uppgå till högst 22,80 euro per dygn.

Avgift för dag- och nattvård får inte tas ut för vård som getts vid en verksamhetsenhet inom den psykiatriska öppenvården, för specialomsorger enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), för poliklinisk missbrukarvård eller för skyddat arbete som avses i 22 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Åldersgränser
I fråga om personer som inte har fyllt 18 år får dessa avgifter inte tas ut vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus eller dess verksamhetsenhet till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. 

Avgifter för rehabilitering

Bestämmelser om avgifter för rehabilitering finns i 14 § i klientavgiftsförordningen. För rehabilitering som avses i 29 § 1 mom. 7 punkten i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och som ges åt personer med funktionshinder i form av anstaltsvård, eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingsstörda kan högst 17,10 euro per vårddag tas ut.

Åldersgränser
I fråga om personer som inte har fyllt 18 år får avgifter för rehabilitering inte tas vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus eller dess verksamhetsenhet till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

Avgifter för familjevård

Enligt 19 § i klientavgiftsförordningen kan för familjevård som avses i familjevårdslagen (263/2015), med undantag av familjevård som ordnas med stöd av barnskyddslagen (417/2007), tas ut en avgift för långvarig anstaltsvård enligt 7 c § i klientavgiftslagen.

Avgifter för tjänster under närståendevårdares ledighet

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) har en närståendevårdare rätt till minst tre dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag.

Den klientavgift som tas ut för tjänster under närståendevårdarens ledighet enligt 6 b § 1 mom. i klientavgiftslagen är högst 11,50 euro per dygn från och med 1.1.2016. Paragraf 6 b i klientavgiftslagen är i regel överordnad övriga bestämmelser om klientavgifter. Undantag utgörs av de bestämmelser enligt vilka tjänsterna helt eller delvis är avgiftsfria.

De avgifter som tas ut för tjänster under närståendevårdarens lagstadgade ledighet räknas inte med i det avgiftstak som avses i 6 a §.

Avgifter för service i hemmet

Enligt 3 § 1 mom. i klientavgiftsförordningen kan kommunen för hemsjukvård som ges fortgående och regelbundet och för hemservice ta ut en månadsavgift som bestäms enligt servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

Månadsavgiften för service i hemmet får uppgå till högst en viss procentandel av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränserna i tabellen nedan.

Inkomstgränserna och betalningsprocenttalen från och med 1.1.2016:

Antal personer     Inkomstgräns euro/mån.               Betalningsprocent 

1                             573                                              35
2                          1 057                                              22
3                          1 657                                              18
4                          2 050                                              15
5                          2 481                                              13
6                          2 849                                              11

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 348 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.  

Ändringarna i inkomstgränserna kan innebära att klientavgifterna för service i hemmet sjunker. Avgifterna ska därför justeras i enlighet med de nya inkomstgränserna från och med 1.1.2016.

För tillfällig hemservice kan det tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. För om tillfällig hemsjukvård kan från och med 1.1.2016 högst 19,10 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 12,10 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 3 § 1 mom.

Servicesedel inom hemservice och hemsjukvård 

I samband med stiftandet av socialvårdslagen (1301/2014), som till största delen trädde i kraft 1.4.2015, upphävdes kapitlet 3 a om servicesedlar i den tidigare socialvårdslagen (710/1982). Det betyder att i fråga om servicesedlar för hemservice och hemsjukvård iakttas i fortsättningen bestämmelserna i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009).

Avgifter inom barnskyddet

Bestämmelser om avgifter inom barnskyddet finns i 7 § i klientavgiftslagen och i 20 § i klientavgiftsförordningen. Enligt 20 § 2 mom. i klientavgiftsförordningen får den avgift som tas ut av barnets eller den unga personens inkomster enligt 7 § 2 och 3 mom. i klientavgiftslagen för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård uppgå till högst 1 857,90 euro i månaden. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för att producera servicen.

Avgifter för läkarintyg och läkarutlåtande

Bestämmelser om avgifter för intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare finns i 23 § i klientavgiftsförordningen. För intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare kan det, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 51,40 euro.

För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i vägtrafiklagen (267/1981) kan det emellertid tas ut högst 61,80 euro.

Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts

Bestämmelser om s.k. bötesavgift finns i 25 § i klientavgiftsförordningen.

Hos en person som har fyllt 15 år och som har underlåtit att utnyttja och avbeställa en mottagningstid som han eller hon reserverat hos en läkare vid hälsovårdscentral eller för undersökning och vård av mun och tänder eller inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller för dyr bilddiagnostik kan högst 51,40 euro tas ut. Ingen avgift får dock tas ut när det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbeställts.

Vid ingången av 2016 ändras bestämmelserna om ändringssökande i klientavgiftslagen och servicesedellagen

Ändringssökande i fråga om klientavgift

Paragraf 15 om ändringssökande i klientavgiftslagen ändras 1.1.2016 som en del av den mer omfattande översynen av bestämmelserna om sökande av ändring i förvaltningsärenden. Den nya bestämmelsen om ändringssökande i klientavgiftslagen tillämpas på förvaltningsbeslut som fattas från och med 1.1.2016. Till dessa beslut ska fogas anvisningar om ändringssökande enligt de nya bestämmelserna.

I fråga om omprövningsbegäran ska bestämmelserna i kapitel 7 a i förvaltningslagen iakttas från samma datum. Detta framgår av hänvisningen till förvaltningslagen (434/2003) i bestämmelsen om ändringssökande. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet mot tidigare 14 dagar. Omprövning begärs fortsättningsvis hos det organ som svarar för ordnandet av servicen i fråga i kommunen.

Ändring i ett beslut som ett organ meddelat med anledning av en omprövningsbegäran får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Tidigare konstaterades i bestämmelsen om sökande av ändring att besvär får lämnas in till den myndighet som fattat beslutet. Bestämmelsen är nu slopad och i fortsättningen anförs besvär direkt hos förvaltningsdomstolen i enlighet med den allmänna bestämmelsen i 26 § i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om överföring av ett ärende finns i 29 § i förvaltningsprocesslagen.

I fråga om förvaltningsdomstolens beslut om en klientavgift kan i fortsättningen begäras besvärstillstånd på prejudikatsbasis, det vill säga om det med tanke på tillämpningen av lagen i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen. Enligt den ändring som gjorts i 31 § i förvaltningsprocesslagen får förvaltningsdomstolens beslut om en klientavgift verkställas trots att fortsatta besvär har anförts. Beslutet får dock inte börja verkställas, om anförande av besvär skulle bli meningslöst till följd av verkställigheten eller om högsta förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten.

Ändringssökande i fråga om servicesedlar

Bestämmelsen om ändringssökande i 13 § i servicesedellagen ändras på motsvarande sätt som bestämmelsen i klientavgiftslagen 1.1.2016 som en del av den mer omfattande översynen av bestämmelserna om sökande av ändring i förvaltningsärenden. Den nya bestämmelsen om ändringssökande i servicesedellagen tillämpas på förvaltningsbeslut som fattas från och med 1.1.2016. Till beslutet ska fogas anvisningar om ändringssökande enligt de nya bestämmelserna.

I fråga om omprövningsbegäran ska bestämmelserna i kapitel 7 a i förvaltningslagen iakttas från samma datum. Detta framgår av hänvisningen till förvaltningslagen (434/2003) i bestämmelsen om ändringssökande. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet mot tidigare 14 dagar. Omprövning begärs fortsättningsvis hos det organ som svarar för ordnandet av servicen i fråga i kommunen. 13 § 3 mom. om delgivning i servicesedellagen har slopats och ersätts med bestämmelsen om delgivning av förvaltningsbeslut genom vanligt brev enligt 59 § i förvaltningslagen. Delgivningssättet ändras alltså inte i fråga om innehållet.

Ändring i ett beslut som ett organ meddelat med anledning av en omprövningsbegäran får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Tidigare konstaterades i bestämmelsen om ändringssökande att besvär får lämnas in till den myndighet som fattat beslutet. Bestämmelsen är slopad och i fortsättningen anförs besvär direkt hos förvaltningsdomstolen i enlighet med den allmänna bestämmelsen i 26 § i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om överföring av ett ärende finns i 29 § i förvaltningsprocesslagen.

Besvärsförbudet i fråga om förvaltningsdomstolens beslut har ändrats till reglering av bevärstillstånd på det sätt som beskrivs ovan.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör

Tarja Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Läs mer om dessa teman