Cirkulär 15/2015, 28.10.2015, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Teosto år 2016

Enligt Kommunförbundets och Teostos avtal om kommunernas ersättningar för musikframföranden har ersättningen per invånare varit 10,68 cent år 2014 och 10,88 cent år 2015 (cirkulär 26.11.2013, 20/80/2013). Kommunförbundet och Teosto har i enlighet med den förhandlingspromemoria som undertecknades 22.10.2015 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för ersättningen är i enlighet med rekommendationsavtalet utvecklingen av förtjänstnivåindex och den uppskattade mängden musikframföranden.

​Enligt det nya rekommendationsavtalet ska kommunerna år 2016 betala 11,01 cent per invånare i ersättning för musikframföranden. För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 040 834 3036, e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Bilagor Finlands Kommunförbund och Teosto rf, förhandlingspromemoria 2016        

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio   
vice verkställande direktör  

Joonas Jännäri
jurist

 

FÖRHANDLINGSPROMEMORIA

Finlands Kommunförbund
2016

 

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ("Teosto") och Finlands Kommunförbund rf (”Kommunförbundet”) har i dag avtalat om ett rekommendationsavtal för kommunerna enligt följande:

 

Bakgrund

 

År 2008 avtalade Teosto och Kommunförbundet med kommunerna om införande av ett nytt avtal om rätten till musikanvändning. Avtalet består av en avtalsbekräftelse som skickas till kommunerna och som innehåller licensspecifika specialvillkor och allmänna avtalsvillkor. I detta sammanhang kom parterna också överens om att Teosto och Kommunförbundet fortsätter som tidigare med rekommendationsavtal genom ömsesidiga förhandlingspromemorior för de enskilda kommunerna om de villkor som ska tillämpas på kommunernas musikanvändning.

 

Musikanvändning på internet i kommunens verksamhet

Teosto och Kommunförbundet har tidigare, 2008–2009, kommit överens om ett försöksbaserat och tidsbegränsat avtal om musikanvändning på internet i kommunens verksamhet. För tydlighetens skull konstaterar parterna att den tidsbegränsade licensen inte längre är i kraft. På kommunernas internetanvändning tillämpas Teostos gällande tariff.

Information

Kommunförbundet förbinder sig att snarast möjligt informera kommunerna om de ändringar i de årliga tarifferna som överenskommits vid förhandlingarna och om gemensamt överenskomna ändringar.

Teosto ska å sin sida informera kommunerna om ändringar i tarifferna och över-enskomna ändringar i fråga om innehåll och täckning.

Ersättning för musikanvändning och fakturering av ersättningen

Ersättningen för musikanvändning år 2016 är 11,01 cent per kommuninvånare. Vid bestämningen av ersättningen har Statistikcentralens uppgifter om den all-männa utvecklingen av inkomstnivån och den uppskattade musikanvändningen jämte ersättningsgrunderna beaktats.

Teosto fakturerar kommunerna ersättningarna för musikanvändning i april varje kalenderår enligt befolkningsuppgifterna för det kalenderår som föregår fakture-ringsåret. Kommunens invånarantal som tillämpas vid faktureringen av ersättningen är det invånarantal som senast fastställts av Statistikcentralen eller någon annan officiell statistikmyndighet.

Övrigt

Teosto och Finlands Kommunförbund strävar efter att fullfölja ersättningsförhandlingarna så att kommunerna informeras om ersättningarna för musikanvändning  2017 senast före utgången av november föregående år.

Denna promemoria ersätter förhandlingspromemorian som undertecknades av Teosto och Kommunförbundet 20.11.2013.

Helsingfors den 22 oktober 2015

 

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto  Teosto ry  

Lasse Fast      
Försäljnings- och kundtjänstchef  

 

Finlands Kommunförbund rf

 

Hanna Tainio

Vice verkställande direktör

    

Joonas Jännäri
Jurist

Läs mer om dessa teman