Cirkulär 21/2015, Jarkko Lahtinen, 18.12.2015

Klientavgifterna för barndagvård ändras 1.8.2016

​Klientavgifterna inom social- och hälsovården är bundna till index med stöd av 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen (734/1992). Indexjusteringarna görs vartannat år. Också klientavgifterna för barndagvård indexjusteras regelbundet sedan augusti 2008. 

Undervisnings- och kulturministeriet utfärdade 25.11.2013 ett meddelande (1411/2015) om de indexjusteringar av klientavgifterna för barndagvård som träder i kraft i augusti 2016.

Klientavgifterna för barndagvård har justerats enligt prisindexet för social- och hälsovård och inkomstgränserna för dagvårdsavgifterna enligt det allmänna förtjänstnivåindexet. Inga andra ändringar har gjorts i dagvårdsavgifterna eller grunderna för hur de bestäms.

Eventuella övriga ändringar i klientavgifterna

Undervisnings- och kulturministeriet bereder regeringens proposition till lagstiftning om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Syftet med förslaget är att ersätta bestämmelserna om klientavgifter inom småbarnspedagogiken i lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. I samband med beredningen genomförs ett av Sipiläregeringens mål, en höjning av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Målet är att öka kommunernas eftersträvade avgiftsinkomster med 54 miljoner euro fr.o.m. år 2017. Den nya klientavgiftslagen avses träda i kraft 1.8.2016 samtidigt med indexhöjningarna av klientavgifterna. 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 

Hanna Tainio                                           Jarkko Lahtinen
vice verkställande direktör                        sakkunnig

 

Klientavgifter för barndagvård från 1.8.2016 (inkl. indexjusteringar)

 De högsta dagvårdsavgifterna och det lägsta avgiftsbeloppet som tas ut har justerats enligt prisindexet för social- och hälsovården.

Den högsta månadsavgiften för heldagsvård av familjens yngsta barn är 290 euro från 1.8.2016. Motsvarande avgift för familjens nästyngsta barn i dagvård är 261 euro i månaden.

Den lägsta månadsavgiften är 27 euro.

Grunderna för hur barndagvårdsavgifterna bestäms är i övrigt oförändrade.

För deltidsvård tas en avgift ut i proportion till vårdtiden enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgiften ska vara lägre än heldagsavgiften. För tillfällig dagvård får en avgift som kommunen fastställt bestämmas.

Inkomstgränser från 1.8.2016

De med allmänt förtjänstnivåindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av avgifterna för barndagvård och som avses i 7 a § 3 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är från 1.8.2016 följande:

 

Familjens storlek,​
personer

Inkomstgräns,
euro/månad

Högsta
avgiftsprocent

2

1403

11,5

3

1730

9,4

4

2053

7,9

5

2191

7,9

6

2328

7,9

 

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften från och med 1.8.2016 med 138 euro för varje följande minderårigt barn i familjen. 

Beslut som ska fattas i kommunen på grund av ändrade avgifter

Kommunerna bör fatta beslut om ändring av klientavgifterna för dagvård. Dessutom ska klientspecifika beslut fattas.

De dagvårdsavgifter som anges i klientavgiftslagen är maximibelopp. Kommunen kan i ett förtroendeorgan besluta att avgifter tas ut till lägre belopp än de maximala eller att avgifter inte tas ut över huvud taget.

Ett beslut om avgifter kan inte fattas så att man bestämmer att den höjda avgiften tas ut retroaktivt (14.4.1994/1512 HFD 1994:A 22). Riksdagens justitieombudsman har träffat ett liknande avgörande: Kommunen har inte rätt att påföra klientavgifter retroaktivt (3199/2009). 

Indexjusteringar

Barndagvårdsavgifternas eurobelopp justeras vartannat år enligt förändringen i prisindexet för social- och hälsovården och inkomstgränsernas eurobelopp justeras enligt förändringen i det allmänna förtjänstnivåindexet.

Undervisnings- och kulturministeriet publicerar de indexjusterade eurobeloppen i Finlands författningssamling under justeringsåret, inom november månad. De indexjusterade beloppen träder i kraft den 1 augusti året efter justeringsåret.

Läs mer om dessa teman