Cirkulär 12/2015, Arto Kortelainen, 12.8.2015

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2014

Kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2014 uppgick till sammanlagt 3 789 333,96 euro. Av betalningsandelarnas totala budgeterade belopp togs 80 procent, dvs. 3 651 045,00 euro, ut i förskott. 

​Skillnaden mellan de betalningsandelar som tagits ut i förskott och de slutliga betalningsandelarna, 138 288,96 euro, tas ut av kommunerna. Belopp på mindre än 16,82 euro återbetalas inte/tas inte ut.

Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan en kommun ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter att kommunen fått del av beslutet.

Närmare upplysningar:

Timo Leivo, tfn (09) 771 2007
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Markku Jalonen, tfn (09) 771 2500
fornamn.efternamn@kommunarbetsgivarna.fi

Bilaga
Kommunernas betalningsandelar 2014

 

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2014

År 2014 tog Finlands Kommunförbund ut förskott på kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets verksamhet utgående från den budget som Kommunförbundets fullmäktige godkänt 28.11.2013. De budgeterade betalningsandelarna uppgick till totalt 4 563 811 euro. I enlighet med Kommunförbundets fullmäktiges beslut togs 80 procent av det budgeterade beloppet ut i förskott.

Kommunförbundets fullmäktige godkände 21–22.5.2015 bokslutet för Finlands Kommunförbund 2014. I bokslutet ingår också Kommunala arbetsmarknadsverkets intäkter och kostnader. Enligt bokslutet uppgick kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader till sammanlagt 3 789 333,96 euro. Skillnaden mellan förskotten på betalningsandelarna och de slutliga betalningsandelarna, dvs. 138 288,96 euro, tas ut av kommunerna enligt bilagan till detta cirkulär.

Enligt 6 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) uppbärs utgifterna för arbetsmarknadsverket hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan uppbäras förskott.

Kommunförbundets styrelse har 30.6.1994 med fullmakt av fullmäktige beslutat att förskott på betalningsandelar inte återbetalas och slutliga betalningsandelar inte tas ut om det är fråga om ett belopp som understiger 100 mark.

I 7 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket sägs att

”En kommun kan hos styrelsen för kommunernas centralorganisation ansöka om rättelse av beslut om en betalningsandel som ålagts kommunen. Rättelse skall sökas inom 30 dagar från delfåendet av brevet om betalningsandelen. I beslut av styrelsen för kommunernas centralorganisation om rättelse av betalningsandel får kommunen söka ändring genom besvär hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.”

Skillnaden mellan förskottet på betalningsandelen och den slutliga betalningsandelen återbetalas till/tas ut av kommunerna efter att besvärstiden gått ut.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
verkställande direktör

 

Timo Leivo

ekonomi- och förvaltningsdirektör

Läs mer om dessa teman