Cirkulär 10/2015, Jukka Hakola och Mervi Kuittinen, 11.6.2015

Rätt att beluta om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt

Rätten att besluta om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt övergick till Skatteförvaltningen 1.6.2013 genom en ändring av lagen om skatteuppbörd som trädde i kraft 1.1.2013 (882/2012). Vi informerade om ändringen
i cirkulär 7/80/2013.

 

Kommunen kan ändå förbehålla sig beslutsrätten genom att lämna in en anmälan till skatteuppbördsmyndigheten. I enlighet med anmälan avgör kommunen då ärenden som gäller befrielse från kommunalskatt eller fastighetsskatt eller vardera, med iakttagande av 38 a § i lagen om skatteuppbörd. En anmälan som gjorts tidigare gäller i fråga om ansökningar som anhängiggjorts senast 31.12.2015. För att förbehålla sig beslutsrätten i fråga om ansökningar under perioden 1.1.2016–31.12.2018 ska kommunen göra en anmälan till Skatteförvaltningen senast 18.11.2015.

 

Närmare upplysningar:
sakkunnig, skattefrågor Jukka Hakola, tfn 050 411 71 12
jurist Mervi Kuittinen, tfn 358 50 520 8071 

fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

 

Rätt att besluta om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt 2016–2018

Befrielse från skatt och rätt att besluta om befrielse

 

Bestämmelser om befrielse från skatt finns i 7 a kap. i lagen om skatteuppbörd. Med befrielse från skatt avses ett beslut av den behöriga myndigheten genom vilket den skatt- eller betalningsskyldige helt eller delvis befrias från skatt som ska betalas eller som redan har betalats. Den skattskyldige ska lämna in en ansökan om befrielse, vilken avgörs av myndigheten. Ansökan kan också avslås.

Ansökningar som gäller befrielse från skatt avgörs genom tillämpning av 38 a § i lagen om skatteuppbörd, som innehåller bestämmelser om bland annat grunderna för beviljande av befrielse och besvärsförbud. Enligt rättspraxis kan man söka ändring i en kommunal myndighets beslut om befrielse från skatt genom att begära omprövning enligt kommunallagen. Till ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning fogas ett besvärsförbud.

Kommunens beslutsrätt är i kraft tre kalenderår. När lagen trädde i kraft skulle kommunerna meddela Skatteförvaltningen om de ville förbehålla sig beslutsrätten i fråga om ansökningar under perioden 1.6.2013–31.12.2015. De ansökningar om befrielse från kommunal- eller fastighetsskatt som blir anhängiga under perioden 1.1.2016–31.12.2018 avgörs av Skatteförvaltningen, om inte kommunen förbehåller sig beslutsrätten. Kommunen kan också välja att förbehålla sig beslutsrätten endast för den ena skattekategorin.

Den kommun som vill förbehålla sig beslutsrätten ska enligt lagen om skatteuppbörd lämna in en anmälan om detta till skatteuppbördsmyndigheten innan treårsperioden börjar. Skatteförvaltningen beslutar när anmälan ska lämnas in. Kommunens beslutsrätt gäller sådana ansökningar om befrielse som anhängiggjorts under perioden i fråga.

Skatteförvaltningen gav 18.11.2014 ett /http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Skatteforvaltningens_beslut/2014/Skatteforvaltningens_beslut_om_att_medde(34970). Enligt anvisningen ska en anmälan om beslutsrätt som gäller befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt i fråga om ansökningar som blir anhängiga under perioden 1.1.2016–31.12.2018 lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 18 november 2015.

Om kommunen inte lämnar in en anmälan till Skatteförvaltningen senast 18.11.2015, kan anmälan följande gång göras först år 2018 för perioden 1.1.2019–31.12.2021. Tidpunkten för anmälan fastställs också i fortsättningen genom Skatteförvaltningens beslut.

Om kommunen beslutar att den inte vill förbehålla sig beslutsrätten, behöver detta inte meddelas Skatteförvaltningen, utan beslutsrätten övergår då direkt med stöd av lagen till Skatteförvaltningen 1.1.2016.

Fullmäktige avgör om kommunen ska förbehålla sig beslutsrätten, såvida inte fullmäktige i en instruktion har delegerat behörigheten till någon annan kommunal myndighet med stöd av 91 § i kommunallagen.

Anmälan om kommunens beslutsrätt till Skatteförvaltningen

 

Skatteförvaltningens beslut om anmälan om förbehållen beslutsrätt finns på Skatteförvalt-ningens webbplats: /http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Skatteforvaltningens_beslut/2014/Skatteforvaltningens_beslut_om_att_medde(34970)

 

I sin anmälan ska kommunen ange om den förbehåller sig rätten att besluta om befrielse från kommunalskatt eller fastighetsskatt eller vardera. Beslut om den försäkrades sjukförsäkringspremie fattas av den myndighet som beslutar om befrielse från kommunalskatt. Anmälan ska vara undertecknad av kommunens representant med namnförtydligande och tjänsteställning samt kontaktuppgifter (e-postadress).

Anmälan skickas till Skatteförvaltningen på adressen

Skatteförvaltningen 
Skatteuppbördsenheten 
Enheten för styrning och utveckling 
PB 325 
00052 SKATT

eller per e-post till verohallinto(at)vero.fi.

Anmälan kan göras på Skatteförvaltningens blankett ”Anmälan till Skatteförvaltningen om att kommunen förbehåller sig beslutsrätt i ärenden som gäller befrielse från kommunalskatt/fastighetsskatt” eller genom en fritt formulerad anmälan. Blanketten kommer att finnas tillgänglig i höst på Skatteförvaltningens webbtjänst för skattetagare. Obs! Blanketten finns nu under Dokument till höger på webbsidan.

Skatteförvaltningens registratur skickar en bekräftelse när kommunens anmälan har kommit in. Om det finns brister eller oklarheter i anmälan ber Skatteförvaltningen om tilläggsutredningar. Därför är det viktigt att kommunens anmälan innehåller kontaktuppgifter till den person som sköter ärendet. En förteckning över de kommuner som förbehållit sig beslutsrätten publiceras senare på Skatteförvaltningens sidor Skatt.fi.

Ansökningar som avgjorts av Skatteförvaltningen och kommuner som förbehållit sig beslutsrätten

 

Om beslutsrätten övergår till Skatteförvaltningen skickar Skatteförvaltningen positiva beslut om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt för kännedom till kommunen i fråga. Skatteförvaltningens positiva och negativa beslut om kommunalskatt och fastighetsskatt statistikförs hos Skatteförvaltningen enligt antal, per skatteslag och kommunvis. De befrielser från kommunalskatt och fastighetsskatt som Skatteförvaltningen beviljat statistikförs i euro enligt skatteslag och per kommun.

För perioden 1.6.2013–31.12.2015 förbehöll sig 74 kommuner rätten att besluta om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt. Dessutom förbehöll sig en kommun rätten att besluta enbart om kommunalskatt och nio enbart om fastighetsskatt. Skatteförvaltningen publicerar en lista över de kommuner som förbehållit sig rätten att besluta om befrielse från kommunal- och/eller fastighetsskatt: http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Kommuner_som_lamnat_in_en_anmalan_om_bes(27141)

År 2014 avgjorde Skatteförvaltningen enligt egen utsago ansökningar om befrielse från kommunalskatt i fråga om 122 kommuner och ansökningar om befrielse från fastighetsskatt i fråga om 40 kommuner.

Skatteförvaltningen tog ställning till totalt 352 ansökningar om befrielse från kommunalskatt, varav 19 ansökningar bifölls (sammanlagt 18 282 €). I fråga om fastighetsskatt tog Skatteförvaltningen ställning till 60 ansökningar, varav 6 bifölls (sammanlagt 2 515 €).

År 2013 (fr.o.m. 1.6.2013) avgjorde Skatteförvaltningen ansökningar om befrielse från kommunalskatt i fråga om 22 kommuner och ansökningar om befrielse från fastighetsskatt i fråga om 28 kommuner.

Det kommer årligen in väldigt lite ansökningar per kommun, så av sekretesskäl publicerar Skatteförvaltningen inte kommunvisa förteckningar över avgörandena.

Kommunen ska informera om att beslutsrätten och ansökningarna överförs till Skatteförvaltningen

 

Kommunen ska informera invånarna om vad kommunen beslutat och vad besluten innebär. Kommunen bestämmer själv i vilken omfattning och på vilket sätt informationen ges.

Om kommunen har beslutat förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt ska kommuninvånarna rikta ansökningar om befrielse till kommunen. Om kommunen däremot inte förbehåller sig beslutsrätten ska kommuninvånarna i fortsättningen rikta ansökningar om befrielse till Skatteförvaltningen.

Kommunen bör informera invånarna om sitt beslut i frågan och vad det innebär, så att eventuella ansökningar om befrielse från skatt riktas till rätt myndighet. Informationen kan ges till exempel på kommunens webbplats. En förteckning över de kommuner som förbehållit sig beslutsrätten publiceras på Skatteförvaltningens sidor Skatt.fi. Mer information om befrielse från skatt och ansökningsförfarandet finns på Skatt.fi: http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Betalningssvarigheter/Befrielse_fran_skatt_skattelattnad(14446)

Om ansökan har sänts till kommunen trots att beslutsrätten i ärendet har övergått till Skatteförvaltningen, bör kommunen beakta förpliktelserna enligt 21 § i förvaltningslagen. Ansökan ska då utan dröjsmål överföras till den behöriga myndigheten, och avsändaren ska underrättas om överföringen. När en handling överförs behöver det inte fattas något beslut om att ärendet avvisas.

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen 
vice verkställande direktör 

 

Ilari Soosalu

direktör, kommunalekonomi

 

Mer på webben

 

Läs mer om dessa teman