Cirkulär 9/2016, Mervi Kuittinen, 19.8.2016

Ändring av Kommunförbundets stadgar

Kommunförbundets stadgar har ändrats. Ändringarna gäller bland annat valet av Kommunförbundets högsta beslutande organ, dvs. fullmäktige (framöver förbundsdelegationen).

​I fortsättningen väljer Kommunförbundets medlemmar, dvs. kommunerna och städerna, förbundsdelegation genom en s.k. medlemsröstning i slutet av det år som kommunalvalet hållits. Efter kommunalvalet 2017 ordnas därför inte någon förbundskongress, som tidigare fungerat som föreningens ordinarie sammanträde.

 

Kommunerna kommer att få närmare anvisningar om förbundsdelegationsvalet före valet 2017.

 

Stadgarna har ändrats också på vissa andra punkter.
  

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, tfn 09 771 2000
Timo Leivo, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 09 771 2007

 

Bilaga
Kommunförbundets stadgar
Valordning för val av förbundsdelegation och arbetsordning för förbundsdelegationen

Ändring av Kommunförbundets stadgar

Nya stadgar, valordning och arbetsordning för förbundsdelegationen

Kommunförbundets fullmäktige fattade vid sitt sammanträde 12.11.2015 beslut om ändringar i förbundets stadgar och godkände vid sitt sammanträde 27.5.2016 en kompletterande valordning för val av förbundsdelegation och arbetsordning för förbundsdelegationen.

Förbundsdelegationens sammansättning och valkretsindelning

Kommunförbundets högsta organ, fullmäktige, byter namn till förbundsdelegationen. Genom en stadgeändring slopas föreningens ordinarie sammanträde, förbundskongressen. Förbundsdelegationen kommer därför att väljas på ett annat sätt än fullmäktige.

 

Kommunförbundets förbundsdelegation har 76 ledamöter, som ska vara fullmäktigeledamöter enligt kommunallagen. Förbundsdelegationens mandattid motsvarar kommunalvalsperioden. I fortsättningen väljs 66 av förbundsdelegationens ledamöter vid ett val som förrättas under kommunalvalsåret efter kommunalvalet (valkretsplatser). Detta förbundsdelegationsval förrättas i varje kommun som är medlem i Kommunförbundet (medlemsröstning). Dessutom väljs nio ledamöter från utjämningsplatser.  Ytterligare en ledamot väljs från landskapet Åland.

 

Förbundsdelegationens ledamöter väljs per valkrets. Valkretsarna bestäms enligt vallagens (714/1998) bestämmelser om indelningen av landet i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter till förbundsdelegationen i proportion till invånarantalet i valkretsen.

 

Ledamöterna i förbundsdelegationen har inga personliga ersättare. För ledamöterna väljs lika många ersättare som de invalda kandidaterna på respektive kandidatlista i förbundsdelegationsvalet. Ersättarna väljs bland de första icke invalda kandidaterna på listan.

Förbundsdelegationen är Kommunförbundets högsta beslutande organ. Förbundsdelegationen väljer bland annat Kommunförbundets styrelse. Styrelsens sammansättning har inte ändrats. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Minst en ledamot och en ersättare i styrelsen ska företräda den svenskspråkiga befolkningsgruppen. Styrelsen ska väljas så att de olika politiska partierna och övriga grupper företräds i enlighet med proportionalitetsprincipen för kommunalvalet, i proportion till de röstetal som partierna och de övriga grupperna fått i föreningens medlemskommuner i föregående kommunalval. Vid valet av ledamöter ska dessutom regionala synpunkter och olika stora kommuners representation beaktas. Styrelsens ordförande fungerar också som föreningens ordförande.

 

Andra organ i Kommunförbundet är Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation, som det finns bestämmelser om i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993), svenska delegationen och delegationen för små kommuner. Nya organ efter stadgeändringen är valnämnden och valkretsstämmorna.

Hur förbundsdelegationsvalet går till

År 2017 förrättar Kommunförbundets medlemskommuner förbundsdelegationsval genom ett beslutsförfarande i respektive kommun.  Valet är ett slutet proportionellt listval. Kommunens valresultat meddelas elektroniskt till Kommunförbundet. Valet infaller 15.11–31.12 under kommunalvalsåret.

För det praktiska genomförandet kommer en valnämnd att utses i Kommunförbundets organisation. Valnämnden ska bland annat ge anvisningar inför valet.

 

Andra nya organ är valkretsstämmorna, där förbundets medlemskommuner i respektive valkrets utser kandidatlistor för förbundsdelegationsvalet. Kandidatlistorna fastställs sedan av Kommunförbundets valnämnd.

 

Valkretsstämmor hålls 1.9–20.10 under kommunalvalsåret. Under våren 2017 kommer kommunerna att få en särskild inbjudan, där tid och plats för respektive valkretsstämma framgår. Kommunerna utser ombud till valkretsstämmorna.

 

Antalet ombud bestäms enligt kommunens invånarantal:

 

  • Från en kommun med 10 000 invånare eller färre väljs ett ombud.
  • Från en kommun med 10 001–50 000 invånare väljs två ombud.
  • Från en kommun med 50 001–100 000 invånare väljs tre ombud.
  • Från en kommun med över 100 000 invånare väljs fyra ombud.

 

Kommunförbundets valnämnd gör en sammanställning av kandidatlistorna per valkrets och sammanställningen skickas till kommunerna. Förbundsdelegationsvalet förrättas i kommunen genom röstning på valkretsvisa kandidatlistor. Valet är proportionellt och förrättas med hjälp av kandidatlistorna så att kommunen kan fördela sina röster på en eller flera kandidatlistor. Varje kommun har vid valet ett antal röster som motsvarar invånarantalet enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet vid utgången av den 30 november året före kommunalvalsåret.

 

Utjämningsplatserna i förbundsdelegationen bestäms enligt de röstetal som kandidatlistorna fått, så att valresultatet i förbundsdelegationsvalet motsvarar de sammanlagda röstetal som listorna fått i valkretsarna. Det slutliga valresultatet fås genom att man räknar ihop de valkretsplatser och utjämningsplatser som varje valkrets fått.

 

Närmare bestämmelser om valet och kandidatuppställningen finns i valordningen för val av förbundsdelegation och arbetsordningen för förbundsdelegationen. Kommunförbundet kommer att ge kommunerna anvisningar i god tid före valet.

 Andra stadgeändringar

De nya stadgarna ger Kommunförbundet möjlighet att ha samarbetsmedlemmar. Samarbetsmedlemmar kan vara samkommuner och andra sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga där kommuner eller samkommuner har bestämmande inflytande. Samarbetsmedlemmarna får samma service som Kommunförbundets medlemskommuner. Samarbetsmedlemmarna har inte rösträtt och inte heller rätt att utse kandidater till förbundets organ.

 

Nivån på förbundets medlemsavgift bestäms enligt förbundsdelegationens beslut för fyra år åt gången. Förbundsdelegationen fastställer medlemsavgiften för följande fyraårsperiod vid sitt första ordinarie sammanträde. Den årliga medlemsavgiften ändras i samma proportion som de beskattningsbara inkomsterna vid kommunalbeskattningen har förändrats i kommunerna under de föregående fyra åren i genomsnitt.

 

I stadgarna har det också bland annat gjorts preciserande ändringar i förbundsdelegationens och styrelsens befogenheter när det gäller skötseln av förbundets tillgångar.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Jari Koskinen 
verkställande direktör

 

Timo Leivo
ekonomi- och förvaltningsdirektör