Cirkulär 10/2016 Jukka Hakola, 27.10.2016

Anmälan om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna

Finlands Kommunförbund sänder bifogat för kännedom och åtgärder Skatteförvaltningens brev som gäller anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser samt den blankett som ska användas för ändamålet.

​Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2017 ska meddelas Skatteförvaltningen senast torsdagen den 17 november 2016. Det är mycket viktigt att handla inom utsatt tid och på rätt sätt. De nya skattekorten för 2017 börjar köras i slutet av november. Om kommunen inte har meddelat uppgifterna inom utsatt tid kommer Skatteförvaltningen att använda skattesatsen för år 2016 vid förskottuppbörden under hela år 2017.

Inkomstskattesatsen anges på blanketten med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Fastighetsskattesatserna anges på blanketten med en hundradels procents noggrannhet. Om det vid sidan om den allmänna fastighetsskattesatsen, fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostad och fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader inte har fastställts övriga fastighetsskattesatser ska man anteckna ”har ej fastställts” på det berörda stället. Om fastighetsskattesatsen för allmännyttiga samfund har fastställs till 0,00, anges detta med en nolla.

Fastighetsskattelagen kommer att ändras för skatteåret 2017. Riksdagen har godkänt innehållet i regeringspropositionen RP 174/2016 i den första behandlingen den 26.10.2016 (riksdagens andra behandling är enligt de senaste uppgifterna den 8.11.2016) som berör fastighetsskattesatsernas variationsintervall samt till att kommunerna i fortsättningen separat ska fastställa fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader. Även förbindelsen mellan fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostad och fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader föreslås slopas.

Enligt regeringens proposition RP 174/2016 ändras paragraferna 11, 12, 12 a, 12 b, och 13 § i fastighetsskattelagen på följande sätt:

  • Den allmänna fastighetsskattesatsen ska fastställas mellan variationsintervallet 0,93–1,80 %
  • Fastighetsskattesatsen för byggnader för stadigvarande bostad ska fastställas mellan intervallet 0,41–0,90 %
  • Fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader ska fastställas mellan intervallet 0,93–1,80 %. Enligt regeringspropositionen ska fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader fastställas i samtliga kommuner, vilket är en ändring till tidigare praxis. Dessutom ska förbindelsen mellan fastighetsskattesatsen för byggnader för stadigvarande bostad och fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader slopas.
  • För de kommuner som nämns i Fastighetsskattelagen 12 b § ska fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser fastställas till minst 3,00 procentenheter högre än den av fullmäktige fastställda allmänna fastighetsskattesatsen, dock högst till 6,00 procentenheter. 
  • De undre och övre gränserna för fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser höjs så att skattesatsen för obebyggda byggplatser kan fastställas mellan intervallet 2,00–6,00.

Anmälan ska göras direkt då fullmäktige har beslutat i ärendet. Anmälan ska göras på en separat blankett utan protokollbilagor. Skatteförvaltningens brev och anmälningsblankett finns på Kommunförbundets webbsidor: kommunerna.net > Kommunalekonomi > Aktuellt.

Anmälan återlämnas per e-post till adressen ORSI-ilmoitukset@vero.fi eller kan sändas per post till adressen Verohallinto, Tietohallintoyksikkö, PL 265, 401010 Jyväskylä

Vi ber er skicka en kopia av anmälan till Tuija Valkeinen vid Kommunförbundet per e-postfornamn.efternamn@kommunforbundet.fieller per post till adressen Tuija Valkeinen, Finlands Kommunförbund, Andra Linjen 14, 00530 Helsingfors.

Närmare upplysningar:
Benjamin Strandberg, tfn 050 594 060

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Reina Ilari Soosalu
vice verkställande direktör 

 

Ilari Soosalu

direktör, kommunalekonomi

 

Bilagor   
Skatteförvaltningens brev gällande anmälan om kommunens inkomst- och fastighetsskattesatser
Blankett för anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser för år 2017

Läs mer om dessa teman