Cirkulär 24/2017, Jukka Hakola, 16.10.2017

Anmälan om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna/OBS! Cirkuläret 24b/2017 ersatts det här cirkuläret.

Finlands Kommunförbund sänder bifogat för kännedom och åtgärder Skatteförvaltningens brev som gäller anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser samt den blankett som ska användas för ändamålet.

Enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska en kommun senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Enligt 11 § (1266/2001) i fastighetsskattelagen (654/1992) bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand storleken på kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de i lagen fastställda procentgränserna med en hundradels procents noggrannhet samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Kommunen ska anmäla fastighetsskattesatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret.

Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2018 ska således anmälas till Skatteförvaltningen senast fredagen den 17 november 2017.

Det är väldigt viktigt att den utsatta tiden och förfaringssättet iakttas. Beräkningskörningen av 2018 års skattekort startas i slutet av november. Om kommunen inte lämnar uppgifterna inom den utsatta tiden, används 2017 års skattesats i förskottsuppbörden för år 2018.

Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet på anmälningsblanketten.

Fastighetsskattesatserna anges på blanketten med en hundradels procents noggrannhet. Om andra separata procentsatser för fastighetsskatten förutom den allmänna procentsatsen, procentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnader och för övriga bostadsbyggnader inte har bestämts, antecknar man ”har ej fastställts” i respektive punkter på blanketten. Noll antecknas som skatteprocentsats för endast allmännyttiga samfund om fullmäktige har fattat ett särskilt beslut om detta.

Fastighetsskattelagen kommer att ändras för skatteåret 2018. Regeringens proposition RP 133/2017 som berör ändringen är under riksdagsbehandling. Enligt uppgifter från riksdagen ska behandlingen av propositionen avslutas i riksdagen före utgången av 26.10.

Enligt regeringens proposition RP 133/2017 ändras paragraferna i fastighetsskattelagen så att:

  • Den allmänna fastighetsskattesatsen ska fastställas mellan variationsintervallet 1,03–2,00 %
  • Fastighetsskattesatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende ska fastställas mellan intervallet 1,03–2,00 %

Ändringarna i den allmänna fastighetsskattesatsens undre och övre gränser har effekt på övriga fastighetsskattesatser som eventuellt kan fastställas:

  • Fastighetsskattesatsen för byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk  kan fastställas mellan intervallet 1,03–3,10 %
  • Allmännyttiga samfundens fastighetsskattesats kan fastställas mellan intervallet 0,00–2,00 %
  • För de kommuner som nämns i Fastighetsskattelagen 12 b § ska fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser fastställas till minst 3,00 procentenheter högre än den av fullmäktige fastställda allmänna fastighetsskattesatsen, så den undre gränsen i dessa kommuner är således 4,03 %

Fastighetsskattesatsernas övriga intervall framkommer i Skatteförvaltningens brev som finns bifogat. 

Anmälan ska göras direkt då fullmäktige har beslutat i ärendet. Anmälan ska göras på en separat blankett utan protokollbilagor. Skatteförvaltningens brev och anmälningsblankett finns på Kommunförbundets webbsidor: https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/ekonomi

Anmälan återlämnas per e-post till adressen ORSI-ilmoitukset@vero.fi eller kan sändas per post till adressen Verohallinto, Tietohallintoyksikkö, PL 265, 401010 Jyväskylä

Vi ber er skicka en kopia av anmälan till Tuija Valkeinen vid Kommunförbundet per e-post, tuija.valkeinen(at)kommunforbundet.fi. eller per post till adressen Tuija Valkeinen, Finlands Kommunförbund, Andra Linjen 14, 00530 Helsingfors.

Närmare upplysningar:
Benjamin Strandberg, sakkunnig, tfn 050 594 060

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Reina    
vice verkställande direktör

Reijo Vuorento
biträdande direktör, kommunalekonomi
 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman