Cirkulär 3/2018, 9.4.2018

Kommunerna sporras att ansluta sig till Kommunala datatjänsten – Finlands kommunstiftelse ger sitt stöd

Till kommun- och stadsstyrelserna

och samkommunernas styrelser

Kommunerna har en central roll i att producera och förvalta information om den byggda miljön. Det allt mer digitaliserade samhället och en hållbar kommunal ekonomi kräver att kommunerna sköter sitt informationskapital med omsorg.

Finlands Kommunförbund har satt upp ett mål om att kommunernas viktigaste datalager om den byggda miljön publiceras som maskinläsbara data direkt ur kommunernas processer uppdaterade via Kommunala datatjänsten till de samhälleliga aktörernas förfogande före år 2020. De avgifter som tas ut inom ramen för tjänsten styrs till kommunerna. Tjänsten och de möjligheter att använda information som den erbjuder stöder den lokala livskraften. Kommunerna styr tillsammans användningen och utvecklingen av Tjänsten.

Finlands kommunstiftelse finansierar uppbyggandet och införandet av Kommunala datatjänsten och betalar en motivationsbonus till kommunerna när de ansluter sig till Tjänsten. Motivationsbonus söks och utbetalas i samband med att kommunen ansluter sig till Tjänsten.

Kommunerna bör sörja för att processerna i den byggda miljön utvecklas och upprätthålls och att informationen hålls uppdaterad. Kommunen drar nytta av att den information som används som underlag för fastighetsbeskattningen är uppdaterad och korrekt.

Kommunala datatjänsten uppfyller dataskyddsförordningens (GDPR) krav på kommunerna på kontrollerad elektronisk publicering och förmedling av information om den byggda miljön.

Kommunala datatjänsten (Tjänsten)

Finlands Kommunförbund har tillsammans med Finlands kommunstiftelse bildat en gemensam datatjänst för kommunerna. Tjänsten stöder kommunerna i att kostnadseffektivt och i uppdaterad maskinläsbar form (dataformatet KommunGML) publicera den information om den byggda miljön som uppstår i kommunernas verksamhet. Informationen ställs till samhällets förfogande. Kommunala datatjänsten har öppnats som en näthandel på finska (www.kuntatietopalvelu.fi).

Kommunala datatjänstens fördelar för kommunen, kommuninvånarna och det övriga samhället

Kommunala datatjänsten effektiviserar förmedlingen av uppdaterad maskinläsbar information om den byggda miljön från kommunerna direkt till dem som behöver informationen, dvs. privatpersoner, företag och aktörer inom tredje sektorn. Uppdaterad information behövs bland annat i fastighetsbeskattningen, i övriga myndigheters lagstadgade uppgifter samt bland annat för att uppfylla kommunernas skyldigheter enligt EU:s Inspire-direktiv. Kommunen sparar mycket arbete genom att göra informationen tillgänglig för samhällets olika aktörer via kommunernas gemensamma tjänst. Privatpersoner får via Kommunala datatjänsten avgiftsfritt tillgång till bland annat kontinuerligt uppdaterade adressuppgifter för byggnader och andra objekt samt detalj- och generalplaner allt efter som kommunerna publicerar informationen. Kommunala datatjänsten erbjuder användarna mervärdestjänster för uppföljning av förändringar i markanvändningen. Serviceavgifterna för Tjänsten redovisas till kommunerna för att täcka deras kostnader.

EU:s dataskyddsförordning
(GDPR)

Kommunala datatjänsten uppfyller dataskyddsförordningens (GDPR) krav på omfattande, men kontrollerat utlämnande av personuppgifter när kommunerna publicerar och lämnar ut information om den byggda miljön.  EU:s allmänna dataskyddsförordning blir tillämplig från den 25 maj 2018.

Att ansluta sig till Kommunala datatjänsten och finansieringen av Tjänsten

Kommunala datatjänsten införs som bäst. Kommunerna kan ansluta sig till den avgiftsfritt. Systemleverantörerna kan debitera kommunerna för kostnaderna för anslutningsarbetet. Uppbyggandet och införandet av Tjänsten finansieras via Finlands kommunstiftelse.  Med de serviceavgifter som efter startskedet tas ut av användarna täcks kostnaderna för framtagning av uppgifter i kommunerna och den gemensamma Tjänsten. Största delen av serviceavgifterna för Tjänsten redovisas till kommunerna för att täcka deras kostnader för gränssnittstjänster. Kommunerna beslutar om serviceavgifterna för Tjänsten.

Processerna i kommunens byggda miljö och kvaliteten på informationen säkerställs

Den information om den byggda miljön som är i den offentliga förvaltningens besittning uppstår i huvudsak i kommunernas processer. Viktig information för samhället är adressuppgifter för byggnader och andra objekt, uppgifter om byggnader och lägenheter, detaljplaner, generalplaner, baskartor för planer samt stadsmodeller. Viktiga datalager om kommunernas byggda miljöer är också elektroniska uppgifter om tillstånd, ansökningar och beslut.

Kommunerna bör sörja för att de verksamhetsprocesser som producerar och upprätthåller den information som publiceras i den gemensamma Tjänsten utvecklas genom att informationens kvalitet och korrekthet säkerställs i samarbete med kommunernas systemleverantörer.

Finlands kommunstiftelse stöder kommunerna i uppbyggandet av den gemensamma Kommunala datatjänsten och införandet av Tjänsten i de enskilda kommunerna

Finlands kommunstiftelse stöder kommunerna i uppbyggandet och införandet av Kommunala datatjänsten. De kommuner som för fastighetsregister (74 kommuner och städer) och Kommunförbundet styr tillsammans genomförandet, utvecklingen och användningen av Tjänsten. Kommunförbundet bevakar de övriga kommunernas intresse i fråga om Tjänsten.

Andra kommuner än de som för fastighetsregister kan ansöka om Finlands kommunstiftelses motivationsbonus, som betalas när kommunen har tagit i bruk sitt adressregister i byggnadstillsynens systemhelhet och öppnat gränssnitten för byggnadstillsynen och adressuppgifterna mot Kommunala datatjänsten. Kommunen ansöker om stöd som utbetalas när kommunen har öppnat gränssnitten mot Tjänsten.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Reina                                                                       Jarkko Huovinen

vice verkställande direktör                                               direktör, regioner och samhällen

BILAGA: KuntaTietoPalvelu

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman