Cirkulär 20/80/2005, Juha Mynttinen/eg, 18.10.2005

Anmälan om kommunens inkomstskatte- och fastighetsskattesatser

Finlands Kommunförbund sänder bifogat för kännedom och åtgärder skattestyrelsens brev om anmälan om kommunens inkomst- och fastighetsskattesatser samt den blankett som skall användas vid anmälningen.

​Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatsen för skatteåret 2006 ska meddelas Skattestyrelsen senast den 17 november 2005. I år är det speciellt viktigt att handla inom utsatt tid och på rätt sätt. Det uppskattas nämligen att skattekortet för nästa år kommer att träda i kraft 1.2.2006, och att den första förfallodagen för förskottsskatten är i januari. Skattekortet kommer därför att delas ut i månadsskiftet november–december 2005.

Inkomstskattesatsen anmäls och anges på blanketten med en fjärdedelsprocentenhets noggrannhet.

Fastighetsskattesatserna anges på blanketten med en hundradedels procents noggrannhet. Om andra fastighetsskattesatser än den allmänna och skatteprocenten för stadigvarande bostadsbyggnader inte har fastställts särskilt, skall man ange detta med ”inte fastställd”. Om skattesatsen för allmännyttiga samfund har fastställts till 0,00, anges detta med en nolla. Skattestyrelsens brev och anmälningsblankett finns på Kommunförbundets webbsidor:  kommunerna.net > Kommunalekonomi > Aktuellt

Anmälan skickas per e-post till adressen ORSI-ilmoitukset@vero.fi eller per post till Skattestyrelsen, SFD/Produktionsenheten, PB 265, 40101 Jyväskylä

Vi ber er skicka en kopia av anmälan till Kommunförbundet per e-post på adressen maija.ylonen@kommunforbundet.fi, eller per post till Marja Ylönen, Finlands Kommunförbund, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors.

Närmare upplysningar:
Juha Mynttinen, tfn (09) 771 20 79
Tarja Tarkiainen, tfn (09) 771 20 86
Mikael Enberg, tfn (09) 771 25 40

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Martti Kallio    
direktör, kommunalekonomi

Juha Mynttinen
sakkunnig

Bilagor 
Skattestyrelsens brev om anmälan om kommunens inkomst- och fastighetsskatter
Anmälningsblankett för år 2006

Läs mer om dessa teman