Cirkulär 14/2015, 11.9.2015, Joonas Jännäri

Nya avtal mellan Gramex och kommunerna

Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex rf står i beråd att revidera sina avtal med kommunerna om ersättningar för offentligt framförande av ljudupptagningar av musik. De nya avtalen ska enligt planerna träda i kraft vid ingången av 2016. Finlands Kommunförbund och Gramex har i samarbete förhandlat och kommit överens om en ny rekommendation till avtal mellan Gramex och kommunerna. Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna uppdaterar sina avtal med Gramex.

 

Närmare upplysningar:

 

Joonas Jännäri, jurist, tfn (09) 771 2454, 040 834 3036

fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Huvudpunkterna i det nya avtalet

Det nya avtalet mellan Gramex och kommunerna täcker de vanligaste situationer där ljudupptagingar av musik framförs offentligt som bakgrundsmusik och vid evenemang som en del av kommunens offentliga verksamhet. Avtalet omfattar också kopiering av musik i form av bild- och ljudupptagning mot särskild ersättning, om inte kommunen väljer att avstå från kopieringstillståndet. Ett nytt element i avtalet är offentligt framförande av musikvideor.

 

I avtalet finns en förteckning med exempel på vad avtalet täcker. För klarhetens skull anges också situationer som inte omfattas av avtalet och som behöver särskilda tillstånd. Det är fråga om fall där det ofta förekommit ovisshet om huruvida avtalet är tillämpligt eller inte.

 

Prissättningsmodellen för användning av musik ändras inte för kommunerna. Ersättningen år 2016 har justerats med beaktande av förändringarna i den allmänna inkomst- och kostnadsnivån och Kommunförbundet har konsulterats.

Att observera i fråga om kopiering

Kommuner som kopierar ljudupptagningar av musik och framför dem till exempel vid motionsdans, på gym, i media- och AV-verkstäder, vid medborgarinstitut och skolor eller i samband med ungdomsverksamhet m.m., behöver så kallat kopieringstillstånd. Detta tillstånd ingår nu i det reviderade avtalet, om inte kommunen avstår från tillståndet.

 

Kommunen kan avstå från kopieringstillståndet genom att ange detta i avtalet och vid behov senare köpa tillstånd enligt Gramex allmänna prislista. Om kopiering ingår i det nya avtalet, innebär det att alla eventuella kopieringstillstånd som tidigare köpts separat av Gramex enligt prislistan upphör automatiskt. Det är viktigt att komma ihåg att ange i avtalet om kommunen inte har behov av kopiering. Kommunen kan då senare köpa separata tillstånd av Gramex för enskilda fall.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
verkställande direktör   

 

Joonas Jännäri

jurist

Bilaga 

Promemoria över förhandlingarna mellan Kommunförbundet och Gramex 25.8.2015

Läs mer om dessa teman