Våra målsättningar

Vi bevakar kommunernas intressen genom proaktiv, kunskapsbaserad påverkan i rätt tid. Vårt centrala mål är att säkerställa att kommunerna har tillräckliga verksamhetsförutsättningar och resurser för att producera högklassiga tjänster för sina invånare och för att stärka livskraften inom sitt område.

Vi identifierar kommunernas behov och utvärderar effekterna som beslut och reformer som bereds har på kommunerna. Vi främjar kommunernas intressen i beslutsfattande på nationell och internationell nivå. Vi erbjuder en diskussionsplattform genom vår omfattande nätverksverksamhet, utför prognostisering som stöder våra intressebevakningsmål, samt bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet.  

Här kan du bekanta dig med prioriteringarna i vår intressebevakning. Våra mål för 2024 (pdf) har beskrivits mera ingående i vår verksamhetsplan. 

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd.  
Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Vi ser till att kommunerna kan organisera arbetskraftstjänster och att de nya tjänsterna stöder utvecklingen av kommunernas livskraft

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen övergår från AN-byråerna till kommunerna 1.1.2025. 

Kommunen omfamnar sin nya roll inom sysselsättningen. Kompetens möter behov och kunniga invånare trivs i kommunen. 

AN20204-reformen handlar inte bara om att främja sysselsättningen, utan om att stärka livskraften i hela området. I och med reformen får kommunerna fler redskap: I fortsättningen finns de tjänster som stöder den lokala livskraften, såsom utbildningstjänster, företagsutvecklingstjänster och samhällsplanering under samma tak som AN-tjänsterna. 

När AN-tjänsterna överförs till kommunerna och läggs till den redan befintliga verksamheten, kan kommunerna  än effektivare främja sysselsättningen, tillgången till kompetent arbetskraft och företagens tillväxt, och genom allt detta främja livskraften i hela området. 

Varje kommun har sin roll i genomförandet av reformen och etablerandet av tjänsterna, oberoende av vilken ansvarsfördelning som finns i sysselsättningsområdet. 

Läs mer om AN-reformen här. 

Vi förnyar utbildningssystemet tillsammans med kommunerna

Kommunerna har kunskapen och viljan att lösa utmaningarna som gäller den grundläggande utbildningens framtid. Därför bör kommunerna ges en möjlighet att utarbeta fungerande lösningar för de lokala förhållandena. Det här gynnar både glesbygden och de stora städerna. 

Vi behöver nya flexibla angreppssätt och ett stärkt samarbete mellan aktörerna för att säkerställa utbildningens tillgänglighet. 

Läs mer om projektet Nätverksbaserade grundskolor här

Vi främjar kommunförsök och uppluckrandet av de normer som försvårar kommunernas verksamhet

Genom att minska på osmidig reglering av kommunernas verksamheten kan kommunerna tillhandahålla tjänster som bättre motsvarar de lokala behoven och resurserna. 

Skillnaderna mellan kommunerna ökar i allt snabbare takt. En modell fungerar inte för alla kommuner och städer, eftersom de lokala förhållandena och behoven är olika i olika delar av landet. 

Vårt mål är att lucka upp normer för att kunna sköta saker och ting lokalt och smidigt. Samtidigt kan man också spara på administrativa kostnader och effektivisera serviceprocesser.    

Kommunförbundet påverkar genom att främja en starkare målstyrning för lagstiftningen, arbeta för en uppluckring  av normer och möjliggöra lagförsök genom att vara en stark partner i statens avregleringsprogram. 

Läs mer: Onödiga normer: mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Vi bidrar till en omfattande reform av det kommunala finansieringssystemet

Efter de omfattande reformerna av kommunsektorn är det nödvändigt att förnya kommunernas finansieringssystem och stärka kommunernas inkomstbas. Statsandelssystemet bör motsvara situationen efter vårdreformen och AN-reformen. 

Den nya kommunens finansieringssystem ska vara förutsägbart, stabilt och grunda sig på den nya kommunens lagstadgade uppgifter. Kommunerna bör ha tillräcklig finansiering för att sköta sina lagstadgade uppgifter och skyldigheter. 

Kommunförbundet stöder en omfattande reform av finansierings- och statsandelssystemet. Vi ökar förståelsen för behovet och konsekvenserna av en reform av finansieringssystemet och engagerar kommunerna i beredningsarbetet. Vi producerar information själva eller tillsammans med forskningsaktörer och delar sakkunskap till stöd för framgång och beredningen av reformen. 

Läs mer om renoveringen av finansieringen här (på finska). 

Vi främjar fungerande kontaktytor mellan kommunerna och välfärdsområdena

Kommunerna och välfärdsområdena har gemensamma invånare och ett stort behov av samarbete kring servicen för invånarna och kunderna. Kontaktytorna mellan kommuner och välfärdsområden utgörs av verksamheter och uppgiftshelheter som omfattas av kommunens eller välfärdsområdets organiseringsansvar och som kan tillgodoses kundorienterat endast genom samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet.  

För att samarbetet ska lyckas krävs det bland annat gemensamma visioner och mål, gemensamt överenskomna förfaranden och en fungerande informationsgång. 

Projektet Kommunernas och välfärdsområdenas samarbete och kontaktytor främjar och följer samarbetet i kommunerna och välfärdsområdena och tar fram anvisningar, material och verktyg för att stödja samarbetet.  

Läs mer om arbetet med kontaktytor här. 

EU-valet är ett kommunalval – Dags för en människonära EU-politik

Kommunerna skapar grunden för den finländska välfärden, fundamentet för välfärdssamhället och medborgarnas förtroende. Kommunerna är bland de första att möta välfärdsutmaningarna och de globala fenomenen. I kommunerna verkställs också en stor del av EU-politiken och EU-lagstiftningen. Därför är EU-valet också ett kommunalval. 

Våra mål för EU-valet 2024 är människonära EU-politik med fokus på fyra teser: 

  • TES 1: Den gröna och digitala omställningen genomförs i kommunerna. Vi säkerställer att kommunerna lyckas! 
  • TES 2: Stora insatser behövs för att främja arbetskraftsinvandringen 
  • TES 3: EU-lagstiftningen och EU-finansieringen måste beakta Finlands förändrade geopolitiska ställning och tillgänglighet 
  • TES 4: Kommunernas och städernas livskraft bör stärkas: Vi säkerställer investeringar i Finland! 

Läs mer om våra mål och hur EU påverkar kommunerna på vår webbplats www.kommunforbundet.fi/euvalet