Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

Valbarhet till fullmäktige Valbarheten för kandidaterna i kommunalvalet våren 2017 bedöms utgående från 33 och 34 § i den gamla kommunallagen (365/1995). I fråga om tolkningen av 34 § i kommunallagen finns det gott om exempel inom högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis. I detta cirkulär ges

Kommunval förrättas söndagen den 9 april 2017. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) och kommunallagens bestämmelser om kommunalval. I detta cirkulär redogörs för de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid kommunalvalet, valet av valmyndigheter, jäv i valorgan, kandidatuppställningen

Kommunförbundets stadgar har ändrats. Ändringarna gäller bland annat valet av Kommunförbundets högsta beslutande organ, dvs. fullmäktige (framöver förbundsdelegationen). ​I fortsättningen väljer Kommunförbundets medlemmar, dvs. kommunerna och städerna, förbundsdelegation genom en s.k

Nationella veterandagen firas onsdagen den 27 april 2016. Veterandagen firas nu för 30:e gången som ett riksomfattande evenemang. ​I år sker det under devisen Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte Det är önskvärt att kommunerna och samkommunerna medverkar i firandet genom

Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex rf står i beråd att revidera sina avtal med kommunerna om ersättningar för offentligt framförande av ljudupptagningar av musik. De nya avtalen ska enligt planerna träda i kraft vid ingången av 2016. Finlands

Enligt Riksfogdeämbetets meddelande ska ansökan om utsökning vara anhängig och ha övergått till verkställighet senast den 7 oktober 2015 för att man ska hinna göra en utmätning av skatteåterbäring för att indriva denna. Skatteförvaltningen skickar uppgifter om de personer som fått skatteåterbäring