Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner

Enligt 1 a § i förordningen om bokföringsnämnden (748/1973) har bokföringsnämnden en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/1995) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den. Eftersom de kommunala ärendena har överförts från inrikesministeriet till finansministeriet är kommunsektionens ordförande representant för finansministeriet. 

Arbets- och näringsministeriet har 19.12.2018 med stöd av den nämnda förordningen fastställt följande sammansättning på kommunsektionen för perioden 1.1.2019–31.12.2021 (de personliga ersättarna anges inom parentes):

Ordförande:

 • sakkunnig Pasi Leppänen, finansministeriet
  (budgetråd Tero Tyni, finansministeriet)

Vice ordförande:

 • konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen, finansministeriet
  (konsultativ tjänsteman Mika Björklund, arbets- och näringsministeriet)

Medlemmar:

 • sakkunnig Tiina Turunen, Helsingfors stad
  (ekonomidirektör Tero Mäkiranta, Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt)

 • sakkunnig Marja-Liisa Ylitalo, Finlands Kommunförbund
  (utvecklingschef Mikko Mehtonen, Finlands Kommunförbund)

 • CGR, OFGR, verkställande direktör Juha Huuskonen, KPMG Ab
  (CGR, OFGR Tiina Lind, BDO Audiator Ab)

 • CGR, OFGR, direktör Anu Servo, Deloitte Ab
  (CGR, OFGR Jorma Nurkkala, KPMG Ab)

Sekreterare:

 • utvecklingschef Sari Korento, Finlands Kommunförbund

Kommunsektionens postadress:
Arbets- och näringsministeriet
Bokföringsnämndens kommunsektion
PB 32
00023 STATSRÅDET

Växel:
(09) 16001

Besöksadress:
Alexandersgatan 4
00170 HELSINGFORS

Läs mer:

Kommunförbundets webbplats

Mer information på webben

Bilaga:

På finska: Kuntajaoston kokoonpano 2019-2021
TEM:n päätös 19.12.2018

Öppna alla

Bokföringsnämndens kommunsektions gällande allmänna anvisningar

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har gett följande nya allmänna anvisningar för kommuner och samkommuner:
 

 1. Allmänna anvisningar om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner (2021)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 2. Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner (2021)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 3. Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner (2021)
  Ladda kostnadsfri e-book

 4. Allmän anvisning om upprättande av halvårs- och kvartalsrapporter för kommuner och samkommuner (2020)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 5. Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (2020)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 6. Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner (2020)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 7. Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut (2018)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 8. Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner (2018)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 9. Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 10. Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion, 2010-2019

Kommunsektionens utlåtanden år 2019

Kommunsektionens utlåtanden år 2018

Kommunsektionens utlåtanden år 2017

Kommunsektionens utlåtanden år 2016

Kommunsektionens utlåtanden år 2015

Kommunsektion har inte avgivit några utlåtanden år 2014

Kommunsektionens utlåtanden år 2013

Kommunsektionens utlåtanden år 2012

OBS! Detta utlåtande har upphävts och ersatts med utlåtande 120/2019

Kommunsektionens utlåtanden år 2011

Kommunsektionens utlåtanden år 2010

 

Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion, 2000-2009

Kommunsektionens utlåtanden år 2009

Kommunsektionens utlåtanden år 2008

Kommunsektionens utlåtanden år 2007

Kommunsektionens utlåtanden år 2006

Kommunsektionens utlåtanden år 2005

Kommunsektionens utlåtanden år 2004

Kommunsektionens utlåtanden år 2003

Kommunsektionens utlåtanden år 2002

Kommunsektionens utlåtanden år 2001

Kommunsektionens utlåtanden år 2000

 

Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion, 1996-1999

Kommunsektionens utlåtanden år 1999

Kommunsektionens utlåtanden år 1998

Kommunsektionens utlåtanden år 1997

Kommunsektionens utlåtanden år 1996

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering